Čeština
MagyarEnglishSlovenčinaČeština
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují podmínky používání služby online prodeje produktů dostupné ve webovém obchodě www.erotikamarket.hu (dále jen: Webshop) registrovanými uživateli (dále jen Zákazník).

 

Internetový obchod je dostupný na internetu pod URL www.erotikamarket.hu. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek je dostupná na https://www.erotikamarket.hu/sk/shop_help.php?tab=terms nebo si ji můžete stáhnout přes ikonu .pdf výše (vpravo nahoře).

 

Smlouva nepodléhá kodexu chování. Prohlížením Internetového obchodu, registrací nebo nákupem (kterýmkoli zde uvedeným) dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k uzavření smlouvy v souladu s těmito VOP. Zákazník jako uživatel Internetového obchodu je povinen akceptovat obchodní podmínky těchto VOP. Pokud Zákazník nepřijme některé z ustanovení VOP, nesmí používat stránku ani nakupovat v Internetovém obchodě.

 

Nakládání s osobními údaji Zákazníka je v souladu Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné přímo z hlavní stránky nebo přes následující odkaz https://www.erotikamarket.hu/sk/shop_help.php?tab=terms, který obsahuje i údaje poskytovatele hostingu .

 

Technické informace potřebné k používání Webové stránky, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, poskytují informace dostupné na Webové stránce. Jazykem smlouvy je čeština. Přijaté objednávky jsou systémem Prodávajícího automaticky ukládány v elektronické podobě, do které si Kupující může později prohlédnout po přihlášení se do svého účtu.

Minimální hodnota objednávky, kterou lze zadat online v internetovém obchodě, je 790 HUF brutto.


Obsah:

1. Strany
2. Registrace
3. Průběh nákupu, uzavření kupní smlouvy
4. Doručení, osobní odběr
5. Záruka
6. Omezení odpovědnosti
7. Autorské právo
8. Zásady ochrany osobních údajů
9. Vyřizování reklamací

Údaje stran

1.1. Vývojář a provozovatel tohoto internetového obchodu (dále jen: internetový obchod) a prodejce produktů distribuovaných v tomto internetovém obchodě:

Název společnosti: Webshop Logisztika Kft.

Adresa: 1133 Kárpat utce 37, Budapešť.

Sklad (místo): 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Registrový soud: Registrový soud v Budapešti,

IČ: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-41

Daňové číslo EU: HU23121076

Číslo bankovního účtu: Erste Bank 11600006-00000000-67138982

ID zprávy: 03327-0001

Registrační čísla správy údajů: NAIH-80612/2014. a NAIH-80611/2014.

Název a registrační číslo orgánu povolujícího výkon obchodní činnosti: Budapest Capital XIII. Okresní úřad starosty obce, evidenční číslo XIII/10402/
2012/B

Registrace

2.1. Kromě smluvního vztahu založeného prohlížením stránek je mezi kupujícím – uživatelem a prodávajícím v případě nákupu ve Internetovém obchodě uzavřena dodací (kupní) smlouva, která se řídí jak objednávkou, tak potvrzením a ustanoveními těchto VOP.

2.2. Na základě těchto VOP se uzavírá prodejní smlouva, proto objednávky podané na tomto základě se nepovažují za spotřebitelskou smlouvu.

2.3. Touto smlouvou prodávající zmocňuje kupujícího k prodeji zakoupených produktů v rámci maloobchodu za jejích podmínek, za podmínek uvedených v tomto bodě.

2.4. Údaje, informace a prospekty poskytnuté prodávajícím je kupující povinen sdělit svým zákazníkům bez jakýchkoli změn během prodeje produktů.

2.5. Při obchodování s výrobky je povinen informovat Prodávajícího o stížnostech a stížnostech, které přijal jako informaci. Kupující však odpovídá svým zákazníkům za jakoukoli škodu vyplývající z používání Produktů, s výjimkou případů uvedených v bodě 5.

2.6. Registraci ve Webshopu jako prodejce (maloobchodníka) může iniciovat pouze právnická osoba nebo živnostník. Provozovatel je oprávněn, ne však povinen, kontrolovat legální fungování Partnerů z veřejných databází, zejména zda je jejich daňové číslo skutečné a zda nejsou v exekuci, likvidaci, likvidaci nebo v konkurzu.

2.7. Strana, která iniciuje registraci (dále jen: Partner) je povinna uvést svůj přesný název (název firmy, celé jméno v kartě podnikatele v případě živnostníka) a právní formu, údaje o firmě (sídlo, IČ nebo IČ). ) ve formě, kterou požaduje Provozovatel (v papírové nebo elektronické podobě). , daňové číslo, jméno zákonného zástupce, je-li odlišné: jméno kontaktní osoby, jakož i elektronické a případně telefonické kontaktní údaje a je třeba připojit společnost výpis ne starší 30 dnů.

2.8. Po registraci je Partner oprávněn zadávat objednávky.

2.9. Smluvní strany akceptují, že kupní smlouva se uzavírá v písemné formě, smlouva se uzavírá v maďarském jazyce a řídí se právem Maďarska bez ohledu na místo plnění.

2.10. Každá smluvní strana může vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením druhé smluvní straně s 15-ti denní výpovědní lhůtou.

2.11. Prodávající může vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností, pokud kupující

2.11.1. je v prodlení více než 15 dní s jakoukoli platební povinností

2.11.2. nesplní povinnost odložené platby pomocí možnosti určené VOP, 5. den po uplynutí lhůty splatnosti,

2.11.3. zapojuje se do chování nebo obchodních praktik, které jsou neslučitelné s požadavky spravedlivé hospodářské soutěže (např. zákaz prodeje pod cenu / predátorské ceny) nebo nejsou v souladu s obecně očekávanými obchodními etickými standardy (nedostatečné informování spotřebitelů, vyhýbání se daňovým povinnostem),

2.11.4. kopíruje maloobchodní nebo velkoobchodní marketingové materiály prodávajícího bez předchozího písemného povolení nebo působí se vzhledem, který lze zaměnit s maloobchodní nebo velkoobchodní image prodávajícího,

2.11.5. je proti němu zahájeno exekuční řízení, nařízená likvidace nejméně na prvním stupni nebo rozhodnuto o jeho likvidaci, 2.11.7. v případě jiného podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, včetně, nikoli však výlučně, porušování jiných autorských práv nebo ochranných známek nebo práv průmyslového vlastnictví nebo distribučních práv Prodávajícího nebo jakéhokoli jednání jinak nedůstojného Prodávajícího.

2.12. Tuto smlouvu může kupující vypovědět s okamžitou účinností, pokud prodávající

2.12.1. nejméně třikrát dodá výrobky, které nejsou vhodné pro zamýšlené použití,

2.12.2. jinak závažným způsobem poruší smlouvu.

13. Při okamžitém ukončení smlouvy Prodávající bezodkladně zruší registraci Kupujícího ve Webshopu a vymaže údaje uvedené ve Webshopu, kromě údajů vyžadovaných zákonem. Smlouva 2.11. V případě okamžitého zrušení dle bodu 1 tohoto článku je Prodávající oprávněn odmítnout přeregistraci Kupujícího nebo jiné společnosti působící s účastí alespoň 50% nebo stejného jednatele, nebo kdykoli zrušit a zrušit objednávky, které Prodávající ještě nevyřídí.

2.14. Okamžitým ukončením smlouvy ze strany Prodávajícího budou již rozpracovány, ale ještě neuhrazené objednávky Kupujícího zrušeny. Po odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího s okamžitou platností je prodávající povinen zrušit čekající objednávky nebo je splnit po zaplacení kupní ceny.

2.15. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen při své maloobchodní činnosti jednat s ohledem na dobré jméno prodávajícího a prokazovat spotřebitelům poctivé obchodní praktiky v souladu se zákonem a etickými pravidly. Kupující je povinen přijímat a plnit objednávky a reklamace spotřebitelů v dobré víře a způsobem, který je pro něj férový. V případě otázky je Kupující povinen vyžádat si stanovisko Prodávajícího.

3. Průběh nákupu, uzavření kupní smlouvy

3.1. Podáním objednávky je mezi Partnerem a Provozovatelem uzavřena dodací (kupní) smlouva v případě nákupu ve Webshopu, jejíž právní vztah se řídí objednávkou i potvrzením, jakož i ustanoveními těchto VOP. . V případě rozporu platí podmínky jednotlivé objednávky a potvrzení, je-li rozpor výslovně uveden, a použijí se ustanovení VOP s přihlédnutím k sobě.

3.2. Obchodní podmínky kupní smlouvy přijímá partner odesláním objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající potvrdí nákup e-mailem. V případě, že e-mail potvrzující přijetí objednávky zákazník neobdrží do 48 hodin, je zákazník uvolněn z nabídky, není povinen zakoupit objednaný produkt nebo využít službu. Objednávky se automaticky ukládají elektronicky v Internetovém obchodě, který si zákazník může později prohlédnout. Smluvní strany se dohodly, že takto uzavřená smlouva bude považována za uzavřenou v písemné formě, smlouva bude uzavřena v maďarském jazyce a bude se řídit právním řádem Maďarska. Uzavřená smlouva nebude evidována. Prodávající na požádání zašle kopii objednávky v elektronické formě s vědomím čísla objednávky. Prodávající zašle písemné potvrzení smlouvy spolu s dodáním produktů v souladu se zákonem. Písemné potvrzení se může objevit i na faktuře zaslané za produkty.

3.3. Objednávky ve Webshopu lze zadávat pouze elektronicky, prostřednictvím internetu v internetovém obchodě na adrese www.erotikamarket.hu. Objednávky uskutečněné telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem jsou neplatné a nebudou ze strany Provozovatele realizovány. Internetový obchod může přijmout a zrealizovat objednávku jen tehdy, pokud zákazník vyplní pole na registrační a nákupní stránce. Internetový obchod neodpovídá za žádné škody způsobené tím, že tak neučiníte, ani za žádné technické problémy, které mohou vzniknout během procesu. Doručení nebo jiné dodatečné náklady vzniklé v případě nesprávného nebo nedostatečně podrobného adresování nebo jiných údajů nebo informací nese objednatel.

3.4. Technické možnosti pro opravu chyb při zadávání údajů:

Chyby při zadávání údajů lze opravit před stisknutím tlačítka „Zaznamenat objednávku“. Chcete-li se vrátit zpět, použijte tlačítko „Zpět“. Údaje a přihlašovací heslo poskytnuté při registraci lze kdykoli změnit po přihlášení v části „Údaje o zákazníkovi“. Obsah „Košíku“ lze kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce vymazat. V případě zjištění chyby při zadávání údajů po odeslání objednávky je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit na e-mailovou adresu info@erotikamarket.hu.

3.5. V případě neúplných kontaktních údajů Prodávající objednávku nesplní.

3.6. Prohlížením Internetového obchodu můžete jednotlivé produkty přidat do virtuálního košíku kliknutím na funkci „košík“ na vlastní stránce vybraných produktů k nákupu. Minimální částka objednávky je 100 HUF netto. Po výběru produktů lze spustit samotný proces objednávání kliknutím na tlačítko „Platby“ a následně odeslat samotnou objednávku vyplněním objednávkového formuláře. Před prvním nákupem ve Webshopu je třeba se zaregistrovat a v případě dalších objednávek se musíte přihlásit do již vytvořeného registračního účtu. Registrace usnadňuje pozdější nákupy a využití různých slev.

3.7. Po velkoobchodním přihlášení jsou ceny uvedeny na stránce ve všech případech bez DPH. Hrubé ceny zahrnují 27% daň z obratu. Produkty s cenou 0 HUF (nula) nejsou v té době dostupné. Objednávka takových produktů není platná, uvedení ceny 0 forintů se nekvalifikuje jako bezplatná nabídka. Částka, kterou má zaplatit kupující, sestává z celkové kupní ceny všech objednaných produktů skladem, DPH a v případě doručení kurýrní službou i poplatku za doručení.

3.8. V případě zahraničních partnerů Szekler bude fakturována čistá cena s přihlédnutím k tomu, že partner dodává produkty mimo Maďarsko podle svého prohlášení. Přijetí těchto VOP se považuje za vyjádření Partnera s takovým obsahem. Partner je v tomto případě zodpovědný za skutečný vývoz zboží z tuzemska, Provozovatel neodpovídá za nedodání. V případě, že zahraniční partner nehodlá vyvézt objednávku z tuzemska, je povinen tuto skutečnost zároveň s objednávkou oznámit Provozovateli, přičemž na faktuře uvede platnou DPH a vystaví fakturu na brutto částku. Pokud Provozovateli selháním Partnera vznikne škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši.

3.9. Ceny uvedené v E-shopu (nabídka prodávajícího) platí do odvolání nebo změny. Obrázky produktů a informace o akcích v Internetovém obchodě slouží pouze pro informační účely a mohou se lišit od skutečnosti. Z důvodu rychlých změn zásob mohou být některé produkty uvedeny jako „skladem“, i když ve skutečnosti na skladě nejsou. Internetový obchod za takové chyby ani za vypsání ceny produktů neodpovídá, informuje o tom zákazníka po zjištění chyby a má právo objednávku zrušit.

3.10. Částku k úhradě lze zobrazit v Internetovém obchodě při načtení objednávky, nebo Prodávající zašle Kupujícímu elektronické potvrzení. Objednávku lze stornovat nebo upravit po elektronickém a telefonickém odeslání objednávky, nejpozději do doručení balíku, který je předmětem objednávky, kurýrní službě.

3.11. Obal

Internetový obchod ve všech případech doručuje objednané produkty v DISKRÉTNÍ zabalené zásilce, která ani vzhledem, ani označením odesílatele neodkazuje na obsah zásilky. Údaje zákazníků jsou ze strany Webshopu důvěrné, takže skutečnost o objednávce ani údaje zákazníka nejsou poskytnuty žádné jiné osobě nebo společnosti (kromě kurýrních společností) kromě zákazníka. (podrobnosti naleznete v části Správa dat)

3.12. Důležité vlastnosti produktu, rozměry

3.12.1. Velikosti erotických oděvů prodávaných ve Webshopu se liší od běžných v Maďarsku (obvykle větších), proto je obzvláště důležité použít tabulku velikostí, která je k dispozici na boku daného produktu. Internetový obchod vyzývá všechny své zákazníky, aby si vybrali přesné velikosti, neboť z hygienických důvodů není možné zakoupené erotické oblečení v případě zvolení špatné velikosti vyměnit.

3.12.2. Sortiment prodávaný na stránce: erotické prádlo, intimní hygiena, sexuální pomůcky, krémy, sexuální společenské hry, kondomy, suvenýry, drogerie atp. Každý produkt nalezený v internetovém obchodě je doporučen pouze osobám starším 18 let! Všechny produkty (zejména krémy, lubrikanty, oleje, kapsle) je nutno uchovávat mimo dosah dětí!

3.13. Prohlášení o přenosu údajů: - V případě zvolení způsobu platby přes Simple souhlasím s tím, že následující osobní údaje uložené v jeho databázi uživatelů budou přeneseny společnosti OTP MOBIL Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) jako pro správce údajů. Rozsah přenášených údajů: uživatelské jméno, příjmení, jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa. Účelem přenosu údajů je poskytnout uživatelům asistenci v oblasti služeb zákazníkům, potvrzení transakcí a sledování podvodů na ochranu uživatelů.

4. Doručení, osobní odběr

4.1. Objednané produkty doručí Prodávající na adresu uvedenou Partnerem za asistence kurýrní služby a je možné si je osobně vyzvednout v sídle Prodávajícího v souladu s bodem 4.8. za podmínek stanovených v

4.2. V případě doručení kurýrní službou nebo Pick Pack Points je dodací lhůta pro produkty uvedené na skladě nebo skladem ve Webshopu maximálně 10 pracovních dnů, pro produkty které nejsou skladem, termín individuálně dohodnutý. Pokud Prodávající dodal produkty kurýrní službě prokazatelně včas, neodpovídá za prodlení dodání. Internetový obchod se snaží dodržet dodací lhůtu, ale neodpovídá za to, není-li možné dodržet nadstandardní dodací lhůtu. V případě jakéhokoli prodlení se Internetový obchod bude snažit, není však povinen o tom zákazníka informovat.

4.3. Partner je povinen při doručení (nebo osobním odběru) zkontrolovat neporušenost balíku, počet produktů a podepsat účtenku. V případě poškozeného obalu je třeba závadu zaznamenat na místě. Při převzetí se doporučuje zkontrolovat neporušenost produktu a v případě nedostatku množství nebo poškození produktu zaznamenat závadu nebo závady na místě. Zákazník může převzít výrobek jen v nepoškozeném obalu na vlastní riziko. V případě absence protokolu jsou možnosti kvantitativní námitky a uplatnění záruky na poškozený výrobek omezené. Reklamaci množství nebo poškození lze bez obav akceptovat, pokud se pořídí videozáznam otevírání balíku, ze kterého je zřejmé, že balík byl na začátku záznamu neotevřený (zaznamenají se všechny strany balíku) a nahrávka zaznamenává celý balík nerozřezaný.obsah.

4.4. Pokud se doručení balíku během doručování nezdaří, dodavatel na to upozorní a následně se pokusí balík doručit znovu maximálně dvakrát. Doručení probíhá mezi 9:00 a 17:00 každý pracovní den. Partner je povinen uvést doručovací adresu, je-li dostupná ve výše uvedeném časovém intervalu. Doručený balík je diskrétní, takže adresa může být i pracovní! Po neúspěšném doručení Provozovatel prohlásí objednávku za neplatnou a zruší ji.

4.5. Kupní cena a náklady na dopravu produktu budou uhrazeny formou dobírky. V případě platby na dobírku kurýr přijímá pouze hotovost. Pokud si vyberete vyzvednutí na „Pick Pack Point“, můžete platit kreditní kartou na více místech, avšak Internetový obchod neodpovídá za její dostupnost.

4.6. Dodávku zajišťují tyto společnosti:

Kurýrní služba Express One (ExpressOne)
Informace o dodání: +36 1 877 7400

Poštovné: při čisté objednávce nižší než 90 000 HUF 1 299 HUF pro celé území Maďarska.

Doručení je ZDARMA pro objednávky nad 90 000 HUF netto (doručení zdarma)

Kurýrní služba GLS
Informace o dodání: + 36-29-88-67-00, + 36-20-890-0660 (s číslem balíku)

Poplatek za doručení: v případě objednávky nižší než 90 000 HUF 1 699 HUF na celé území Maďarska.

Doručení je ZDARMA pro objednávky nad 90 000 HUF netto (doručení zdarma)

Kurýrní služba Sprinter
Informace o dodání: + 361-347-3000

Poštovné: při objednávce nižší než 90 000 HUF 1 299 HUF pro celé území Maďarska.

Doručení je ZDARMA pro objednávky nad 90 000 HUF netto (doručení zdarma)


Je také možné vyzvednout produkty na místech „Pick Pack Points“.
Poplatek za doručení na vybrané místo odběru: 999 HUF pro objednávky pod 90 000 HUF

ZDARMA pro objednávky nad 90 000 netto (doručení zdarma)!

Zboží lze vyzvednout i na "balíkomatech FOXPOST"
Poplatek za doručení na vybraný FOXPOST: 999 HUF pro objednávky pod 90 000 HUF

ZDARMA pro objednávky nad 90 000 netto (doručení zdarma)!

4.7. Internetový obchod zajišťuje doručení do zemí Evropské unie uvedených níže pouze v případě platby předem nebo kreditní kartou. Hrubé poplatky za přepravu mimo Maďarsko:

Rakousko: 2500 Ft
Bulharsko: 2800 Ft
Česká republika: 2500 Ft
Polsko: 2500 Ft
Německo: 2500 Ft
Itálie: 2800 Ft
Rumunsko: 2500 Ft
Slovensko: 1500 Ft
Slovinsko: 2500 Ft

4.8. Dle výběru zákazníka je možné produkty zakoupené v Internetovém obchodě převzít i osobně. Místo osobního odběru: Prodávající: 1097, Budapešť, Ecseri út 14-16. zákaznický servis a odběrné místo při osobním převzetí je možné v pracovních dnech, pondělí až pátek: 08:00 - 17:30. Neporušenost obalu musí zákazník zkontrolovat i při osobním odběru. Platby v hotovosti a kreditní kartou jsou dostupné u našeho obchodníka. V případě osobního odběru se může dodací lhůta pro převzetí produktů změnit. V tomto případě platí ustanovení VOP, v opačném případě však prodávajícímu nemůže Kupující vytknout, prodávající nebude v prodlení s produkty, kterých se osobní převzetí týká.

4.9. Plnění ze strany kupujícího se považuje za souladné se smlouvou, zaplatí-li kupní cenu. Plnění ze strany Prodávajícího se považuje za v souladu se smlouvou, jsou-li dodané produkty předány kurýrní službě, Pick Pack Point nebo Kupujícímu v případě osobního převzetí.

4.10. Prodávající je povinen při zpřístupnění produktů předat veškeré doklady a dokumentaci potřebné k použití, zejména návod k obsluze, jakož i doklady týkající se uvedení na trh a záruky.

4.11. Uvědomujíc si trestní odpovědnost zahraničního Kupujícího s platným daňovým číslem EU, prohlašuje, že všechny produkty objednané u Webshop Logisztika Kft budou uvedeny na trh mimo území Maďarska, v jiném členském státě Evropské unie. Kupující je povinen v souvislosti s tímto Webshopem Logisztika Kft. splnit povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z obratu v zemi určení.

5. Záruka

5.1. Prodávající přebírá na jím prodávané zboží jinou záruční dobu v závislosti na druhu zboží v souladu s platnou legislativou.

5.2. Záruční odpovědnost prodávajícího se řídí zákonem V. z roku 2013 Občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník). Výrobky prodávané v internetovém obchodě, vzhledem k tomu, že se na ně vztahuje „vyhláška 151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby (IX. 22.) neplatí, povinné ručení neplatí.

5.3. Záruka produktů je zahrnuta v balení produktů, pokud jsou takové povahy, že to lze interpretovat. Podmínkou pro uplatnění záručních nároků je existence originálu faktury. Na uplatnění záručních nároků platí i pravidla zákona V. z roku 2013 Občanského zákoníku. Na závady způsobené nesprávným používáním, skladováním a poškozením se nevztahuje záruka.

5.4. Před dalším prodejem produktů zakoupených ve Webshopu je Partner povinen zkontrolovat bezvadný stav produktu, neporušenost obalu a případně, zda neuplynula záruční doba uvedená na obalu produktu. V internetovém obchodě se prodávají pouze nové produkty.

5.5. Prodávající neodpovídá za žádné škody ani jinou odpovědnost za škody vzniklé Kupujícímu v souvislosti s produkty prodávanými třetím osobám (včetně škod vyplývajících z vad produktů). Výjimkou z ustanovení tohoto bodu jsou produkty, které Kupující převzal od Prodávajícího v prokazatelně nepoškozeném obalu, bez ohledu na to, zda byly převzaty osobně nebo za pomoci kurýrní služby. V případě, že Kupující převzal produkty od Prodávajícího v nepoškozeném obalu, musí být o této skutečnosti sepsán protokol o převzetí. Prodávající neodpovídá za případné škody na produktech dodatečně nahlášené kupujícím. Kupující není oprávněn prodávat poškozené, nekompletní, expirované zboží v maloobchodě, za škody související s jeho porušením odpovídá výlučně kupující.

5.6. Prodávající poskytuje na produkty záruku v souladu s platnou legislativou.

5.7. Prodávající se ve smyslu těchto VOP zavazuje na každé zboží poskytnout záruční dobu šest měsíců v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. v souladu s ustanoveními o Prodávající odpovídá za záruku, pokud prodávaný výrobek v době plnění neodpovídá vlastnostem určeným zákonem nebo smlouvou.

5.8. Váš záruční nárok musí být doložen Partnerem (doklad o původu vady). Pokud Partner v době uzavírání smlouvy o chybě věděl nebo o ní vědět měl, Prodávající se zbavuje záruční odpovědnosti.

5.9. Uplatňování záruky a záručních nároků

5.9.1. Partner může dle vlastního uvážení požadovat opravu nebo výměnu, pokud není možné splnit zvolenou záruční reklamaci nebo by to mělo za následek nepřiměřené dodatečné náklady Prodávajícího v porovnání s jinou záruční reklamací, berouce v úvahu hodnotu reklamace. dodané zboží v dobrém stavu., a nepohodlí způsobené reklamujícím výkonem záručního práva. Můžeme poskytnout náhradu, pokud je produkt dostupný a lze jej vyměnit.

5.9.2. Pokud nemáte právo na opravu nebo výměnu, nebo pokud Prodávající opravu nebo výměnu neprovedl, nebo pokud tuto povinnost nemůžete splnit za podmínek uvedených v předchozí větě, můžete dle vlastního uvážení, požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Není prostor ke stažení kvůli menší chybě. Oprava nebo výměna se provede v přiměřené době a bez významných obtíží pro nositele práva, s přihlédnutím k povaze věci a zamýšlenému použití nositele práva. Partner je povinen oznámit Prodávajícímu námitku co nejdříve po zjištění vady. Partner je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou zpožděním v komunikaci.

5.9.3. Pokud výrobek označený jako vadný nemá vadu a při obhlídce nevyjde najevo jiná vada, Prodávající neručí za záruku, výrobek nevymění a nevrátí kupní cenu. Partner je však v takovém případě oprávněn převzít produkt osobně nebo požádat o jeho opětovné doručení na vlastní náklady.

6. Omezení odpovědnosti

6.1. Nakupování v Internetovém obchodě předpokládá, že Partner si je vědom a akceptuje možnosti a omezení internetu, zejména s ohledem na technické provedení a možné chyby.

6.2. Internetový obchod není žádným způsobem zodpovědný za položky uvedené níže, a to z jakéhokoli důvodu:

6.2.1. Nepřijetí nebo změna jakýchkoli údajů odeslaných a/nebo přijatých na internetu.

6.2.2. Jakákoli porucha v internetové síti, která brání plynulému chodu Internetového obchodu a nakupování.

6.2.3. Jakékoliv selhání kteréhokoli přijímacího zařízení na komunikačních linkách.

6.2.4. Ztráta jakéhokoli nevyžádaného nebo vráceného listu, ať již přijatého v papírové nebo elektronické formě, ale zejména jakákoli ztráta údajů.

6.2.5. Jakýkoli software nefunguje správně.

6.2.6. Důsledky jakékoli chyby programu, mimořádné události nebo technické chyby.

6.3. Internetový obchod neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody z jakýchkoli důvodů vzniklých v důsledku přihlášení do Internetového obchodu nebo prohlížení Internetového obchodu.

6.4. Partner v plném rozsahu a neomezeně odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku poskytnutí osobních údajů jiné osoby nebo jejich zveřejnění v internetovém obchodě. V takovém případě provozovatel poskytne veškerou pomoc příslušným orgánům s cílem zjistit totožnost porušovatele.

6.5. Partner může využívat veřejné komunikační kanály (psaní recenzí produktů), které jsou součástí Internetového obchodu, na vlastní riziko. Internetový obchod není automaticky moderován. dozví-li se o tom provozovatel jiným způsobem, má právo na dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli obsahu nebo jeho části bez udání důvodů. V případě opakovaného nebo hrubě porušujícího jednání má provozovatel právo natrvalo vyloučit uživatele z používání stránky, včetně odhlášení.

6.6. Provozovatel vylučuje odpovědnost za správnost a pravdivost informací, popisu produktu, uživatelské příručky a povolení, charakteristik a jiných dokumentů zveřejněných výrobcem produktu nebo poskytnutých výrobcem nad rámec zákonem požadovaných případů a bez výjimek zákona, (a to iv případě, že překlad těchto dokumentů vyhotovuje nebo vyhotovuje Provozovatel), za předpokladu, že tyto informace Provozovatel získá i od výrobce. Provozovatel dále neodpovídá za to, že obsah těchto dokumentů je správný nebo skutečný i po jejich vystavení.

7. Autorské právo

7.1. Veškerý obsah na stránce Internetového obchodu (text (článek, produktová brožura, informace, aktuální VOP apod.), ilustrace, obrázek, jiné informace nebo údaje), jakož i veškerý obsah na produktech a v informacích souvisejících s produkty (text , ilustrace, obrázek ), jiné informace nebo údaje) patří provozovateli Webshopu bez omezení prostoru a času. Především je zakázáno používat obsah stažený z Internetového obchodu k jiným účelům než k jeho nákupu v Internetovém obchodě, ke zpracování, kopírování a pod. V případě porušení autorských a jiných práv Internetového obchodu nebo porušení této Smlouvy okamžitě zahájí proti porušovateli soudní řízení. Používáním Webshopu Partner souhlasí s tím, že kopírování obsahu stránky nebo její používání pro jiný než zde uvedený účel se považuje za porušení (porušení těchto VOP), i když nemusí být chráněno autorským právem. V případě všech takových porušení uživatel souhlasí s tím, že Webshop je povinen zaplatit provozovateli Webshopu pokutu ve výši 50 000 HUF bez prokázání škody.

7.2. Internetový obchod si vyhrazuje právo zahájit soudní řízení před soudy nebo úřady proti jakékoli osobě, která se dopustí nebo se pokusí spáchat porušení prostřednictvím internetového obchodu (včetně nákupu). Internetový obchod nemůže nést odpovědnost za jakékoli porušení spáchané třetí stranou v neprospěch uživatele nebo zákazníka.

7.3. V případě jakéhokoli porušení používání stránky nebo souvisejícího se zájmy Prodávajícího má provozovatel Webshopu právo s okamžitou platností pozastavit registraci Partnera, vymazat jeho osobní a jiné údaje a registraci. Údaje mohou být nadále zpracovávány pro účely řízení o porušení nebo porušení práva. Internetový obchod není povinen upozornit uživatele na výše uvedené kroky.

7.4. Internetový odkaz na Internetový obchod lze umístit bezplatně. Internetový obchod je však oprávněn požadovat zrušení tohoto bezdůvodně.

7.5. Zobrazení Internetového obchodu nebo jakékoli jeho části na jiné doméně, například jako orámovaná aplikace, jako součást vlastních stránek, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem.

7.6. Webová stránka, na které je umístěn odkaz na Internetový obchod, nesmí vzbuzovat dojem, že provozovatel Internetového obchodu doporučuje, podporuje použití nebo nákup služby nebo produktu prodávaného nebo nabízeného na tomto webovém sídle.

7.7. Odkazující stránka nesmí obsahovat nepravdivé informace o právním vztahu mezi Webshopem a propojující webovou stránkou a Webshopem. Internetový obchod bude namítat proti použití jakéhokoli odkazu na něj, který poškozuje pověst a zájmy Internetového obchodu.

7.8. Některé služby Internetového obchodu umisťují do počítače uživatele jedinečný identifikátor, zvaný soubor cookie. Cookies slouží pouze k usnadnění „ověření“ uživatelů, provozovatel je nepoužívá k jiným účelům. Zakázání přijímání souborů cookie uživatelům nebrání ve využívání služeb Internetového obchodu.

7.9. Registrací provozovatel Webshopu zpřístupní uživateli Webshopu automaticky aktualizovanou databázi produktů ve formátu .xml výměnou za zaplacení licenčního poplatku ve výši 42 000 HUF + DPH jako licenčního poplatku (partneři, kteří tuto částku uhradit před nabytím účinnosti této změny VOP). Databáze produktů jako sbírkové dílo a některé její prvky jsou chráněny autorským právem, které je uděleno provozovateli a uživateli jen za nevýhradní, nepřevoditelná a nepřevoditelná uživatelská práva za účelem dalšího prodeje produktů po dobu specifikovaná v této smlouvě. Po ukončení této smlouvy nebo po 180 dnech nečinnosti, tedy bez nákupní lhůty, je uživatel Webshopu povinen databázi produktů neprodleně vymazat a odstranit a nesmí ji dále používat. Uživatel Internetového obchodu je povinen v případě porušení tohoto ustanovení zaplatit pokutu ve výši 50 000 HUF.

8. Zásady ochrany osobních údajů

Informace o správě údajů v Internetovém obchodě je dostupný na následujícím odkazu:  https://www.erotikamarket.hu/cz/shop_help.php?tab=terms

9. Vyřizování reklamací

9.1. Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, na kterou lze nahlásit reklamaci a kontakt, jsou totožné s adresou Zákaznického servisu Internetového obchodu uvedenou v bodě 1.1.

9.2. Stížnost partnera můžete podat ústně nebo písemně u zákaznického servisu. Za reklamaci se nepovažuje, pokud partner požaduje informace nebo řešení v souvislosti s provozem a činností internetového obchodu.

9.3. Internetový obchod neprodleně prošetří ústní stížnost a v případě potřeby napraví. V případě, že partner nesouhlasí s vyřízením reklamace, internetový obchod o reklamaci a stanovisku k ní neprodleně vyhotoví zápis a jeho kopii poskytne partnerovi. Není-li možné reklamaci prošetřit ihned, internetový obchod o reklamaci neprodleně vyhotoví zápis a kopii poskytne zákazníkovi, jinak postupuje dle bodu 9.4.

9.4. Internetový obchod odpoví na písemnou reklamaci písemně do třiceti dnů, pokud zákon nestanoví jinak. Evidovaná stížnost musí obsahovat jméno stěžovatele, adresu a popis stížnosti.

Platné od 01.09.2017.

Tento dokument je chráněn autorským právem a nesmí se kopírovat, upravovat ani jinak používat bez povolení!

Copyright / Autor: Advokátní kancelář Rédei és Pál, 2017