Slovenčina
MagyarEnglishSlovenčinaČeština
Základné zmluvné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podmienky používania služby online predaja produktov dostupnej vo webovom obchode www.erotikamarket.hu (ďalej len: Webshop) registrovanými užívateľmi (ďalej len Zákazník).

 

Internetový obchod je dostupný na internete pod URL www.erotikamarket.hu. Aktuálna verzia Všeobecných obchodných podmienok je dostupná na https://www.erotikamarket.hu/sk/shop_help.php?tab=terms alebo si ju môžete stiahnuť cez ikonu .pdf vyššie (vpravo hore).

 

Zmluva nepodlieha kódexu správania. Prezeraním Internetového obchodu, registráciou alebo nákupom (ktorýmkoľvek tu uvedeným) dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzavretiu zmluvy v súlade s týmito VOP. Zákazník ako užívateľ Internetového obchodu je povinný akceptovať obchodné podmienky týchto VOP. Ak Zákazník neprijme niektoré z ustanovení VOP, nesmie používať stránku ani nakupovať v Internetovom obchode.

 

Nakladanie s osobnými údajmi Zákazníka je v súlade Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné priamo z hlavnej stránky alebo cez nasledujúci odkaz https://www.erotikamarket.hu/sk/shop_help.php?tab=terms, ktorý obsahuje aj údaje poskytovateľa hostingu.

 

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, poskytujú informácie dostupné na Webovej stránke. Jazykom zmluvy je slovenčina. Prijaté objednávky sú systémom Predávajúceho automaticky ukladané v elektronickej podobe, do ktorej si Kupujúci môže neskôr pozrieť po prihlásení sa do svojho účtu.

Minimálna hodnota objednávky, ktorú je možné zadať online v internetovom obchode, je 790 HUF brutto.

 

Obsah:

1. Strany
2. Registrácia
3. Priebeh nákupu, uzatvorenie kúpnej zmluvy
4. Doručenie, osobný odber
5. Záruka
6. Obmedzenie zodpovednosti
7. Autorské právo
8. Zásady ochrany osobných údajov
9. Vybavovanie reklamácií

Údaje strán

1.1. Vývojár a prevádzkovateľ tohto internetového obchodu (ďalej len: internetový obchod) a predajca produktov distribuovaných v tomto internetovom obchode:

Názov spoločnosti: Webshop Logisztika Kft.

Sídlo: 1133 Kárpát utca 37, Budapešť.

Sklad (miesto): 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Registrový súd: Registrový súd v Budapešti,

IČO: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-41

Daňové číslo EÚ: HU23121076

Číslo bankového účtu: Erste Bank 11600006-00000000-67138982

ID správy údajov: 03327-0001

Registračné čísla správy údajov: NAIH-80612/2014. a NAIH-80611/2014.

Názov a registračné číslo orgánu povoľujúceho výkon obchodnej činnosti: Budapest Capital XIII. Okresný úrad starostu obce, evidenčné číslo XIII / 10402/2012 / B.

Registrácia

2.1. Okrem zmluvného vzťahu založeného prezeraním stránok je medzi kupujúcim – užívateľom a predávajúcim v prípade nákupu vo Internetovom obchode uzatvorená dodacia (kúpna) zmluva, ktorá sa riadi tak objednávkou, ako aj potvrdením a ustanoveniami týchto VOP.

2.2. Na základe týchto VOP sa uzatvára predajná zmluva, preto objednávky podané na tomto základe sa nepovažujú za spotrebiteľskú zmluvu.

2.3. Touto zmluvou predávajúci splnomocňuje kupujúceho na predaj zakúpených produktov v rámci maloobchodu za jej podmienok, za podmienok uvedených v tomto bode.

2.4. Údaje, informácie a prospekty poskytnuté predávajúcim je kupujúci povinný oznámiť svojim zákazníkom bez akýchkoľvek zmien počas predaja produktov.

2.5. Pri obchodovaní s výrobkami je povinný informovať Predávajúceho o sťažnostiach a sťažnostiach, ktoré prijal ako informáciu. Kupujúci však zodpovedá svojim zákazníkom za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z používania Produktov, s výnimkou prípadov uvedených v bode 5.

2.6. Registráciu vo Webshope ako predajcu (maloobchodníka) môže iniciovať iba právnická osoba alebo živnostník. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, kontrolovať legálne fungovanie Partnerov z verejných databáz, najmä či je ich daňové číslo skutočné a či nie sú v exekúcii, likvidácii, likvidácii alebo v konkurze.

2.7. Strana, ktorá iniciuje registráciu (ďalej len: Partner) je povinná uviesť svoj presný názov (názov firmy, celé meno v karte podnikateľa v prípade živnostníka) a právnu formu, údaje o firme (sídlo, IČO alebo IČO). ) vo forme, ktorú požaduje Prevádzkovateľ (v papierovej alebo elektronickej podobe). , daňové číslo, meno zákonného zástupcu, ak je odlišné: meno kontaktnej osoby, ako aj elektronické a prípadne telefonické kontaktné údaje a je potrebné pripojiť spoločnosť výpis nie starší ako 30 dní.

2.8. Po registrácii je Partner oprávnený zadávať objednávky.

2.9. Zmluvné strany akceptujú, že kúpna zmluva sa uzatvára v písomnej forme, zmluva sa uzatvára v maďarskom jazyku a riadi sa právom Maďarska bez ohľadu na miesto plnenia.

2.10. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu písomným oznámením druhej zmluvnej strane s 15-dňovou výpovednou lehotou.

2.11. Predávajúci môže vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak kupujúci

2.11.1. je v omeškaní viac ako 15 dní s akoukoľvek platobnou povinnosťou

2.11.2. nesplní povinnosť odloženej platby pomocou možnosti určenej VOP, 5. deň po uplynutí lehoty splatnosti,

2.11.3. zapája sa do správania alebo obchodných praktík, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami spravodlivej hospodárskej súťaže (napr. zákaz predaja pod cenu / predátorské ceny) alebo nie sú v súlade so všeobecne očakávanými obchodnými etickými štandardmi (nedostatočné informovanie spotrebiteľov, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam),

2.11.4. kopíruje maloobchodné alebo veľkoobchodné marketingové materiály predávajúceho bez predchádzajúceho písomného povolenia alebo pôsobí so vzhľadom, ktorý možno zameniť s maloobchodným alebo veľkoobchodným imidžom predávajúceho,

2.11.5. je proti nemu začaté exekučné konanie, nariadená likvidácia najmenej na prvom stupni alebo rozhodnuté o jeho likvidácii, 2.11.7. v prípade iného podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho, vrátane, nie však výlučne, porušovania iných autorských práv alebo ochranných známok alebo práv priemyselného vlastníctva alebo distribučných práv Predávajúceho alebo akéhokoľvek konania inak nedôstojného Predávajúceho.

2.12. Túto zmluvu môže kupujúci vypovedať s okamžitou účinnosťou, ak predávajúci

2.12.1. najmenej trikrát dodá výrobky, ktoré nie sú vhodné na zamýšľané použitie,

2.12.2. inak závažným spôsobom poruší zmluvu.

13. Pri okamžitom ukončení zmluvy Predávajúci bezodkladne zruší registráciu Kupujúceho vo Webshope a vymaže údaje uvedené vo Webshope, okrem údajov vyžadovaných zákonom. Zmluva 2.11. V prípade okamžitého zrušenia podľa bodu 1 tohto článku je Predávajúci oprávnený odmietnuť preregistráciu Kupujúceho alebo inej spoločnosti pôsobiacej s účasťou aspoň 50% alebo rovnakého konateľa, alebo kedykoľvek zrušiť a zrušiť objednávky, ktoré Predávajúci ešte nevybavil.

2.14. Okamžitým ukončením zmluvy zo strany Predávajúceho budú už rozpracované, ale ešte neuhradené objednávky Kupujúceho zrušené. Po odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho s okamžitou platnosťou je predávajúci povinný zrušiť čakajúce objednávky alebo ich splniť po zaplatení kúpnej ceny.

2.15. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný pri svojej maloobchodnej činnosti konať s ohľadom na dobré meno predávajúceho a preukazovať spotrebiteľom poctivé obchodné praktiky v súlade so zákonom a etickými pravidlami. Kupujúci je povinný prijímať a plniť objednávky a reklamácie spotrebiteľov v dobrej viere a spôsobom, ktorý je pre neho férový. V prípade otázky je Kupujúci povinný vyžiadať si stanovisko Predávajúceho.

3. Priebeh nákupu, uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Podaním objednávky je medzi Partnerom a Prevádzkovateľom uzatvorená dodacia (kúpna) zmluva v prípade nákupu vo Webshope, ktorej právny vzťah sa riadi objednávkou aj potvrdením, ako aj ustanoveniami týchto VOP. . V prípade rozporu platia podmienky jednotlivej objednávky a potvrdenia, ak je rozpor výslovne uvedený, a použijú sa ustanovenia VOP s prihliadnutím na seba.

3.2. Obchodné podmienky kúpnej zmluvy prijíma partner odoslaním objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, keď Predávajúci potvrdí nákup e-mailom. V prípade, že e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky zákazník neobdrží do 48 hodín, je zákazník uvoľnený z ponuky, nie je povinný zakúpiť si objednaný produkt alebo využiť službu. Objednávky sa automaticky ukladajú elektronicky v Internetovom obchode, ktorý si zákazník môže neskôr pozrieť. Zmluvné strany sa dohodli, že takto uzavretá zmluva sa bude považovať za uzavretú v písomnej forme, zmluva bude uzatvorená v maďarskom jazyku a bude sa riadiť právnym poriadkom Maďarska. Uzavretá zmluva nebude evidovaná. Predávajúci na požiadanie zašle kópiu objednávky v elektronickej forme s vedomím čísla objednávky. Predávajúci zašle písomné potvrdenie zmluvy spolu s dodaním produktov v súlade so zákonom. Písomné potvrdenie sa môže objaviť aj na faktúre zaslanej za produkty.

3.3. Objednávky vo Webshope je možné zadávať iba elektronicky, prostredníctvom internetu v internetovom obchode na adrese www.erotikamarket.hu. Objednávky uskutočnené telefonicky, faxom, e-mailom alebo listom sú neplatné a nebudú zo strany Prevádzkovateľa realizované. Internetový obchod môže prijať a zrealizovať objednávku len vtedy, ak zákazník vyplní polia na registračnej a nákupnej stránke. Internetový obchod nezodpovedá za žiadne škody spôsobené tým, že tak neurobíte, ani za žiadne technické problémy, ktoré môžu vzniknúť počas procesu. Doručenie alebo iné dodatočné náklady vzniknuté v prípade nesprávneho alebo nedostatočne podrobného adresovania alebo iných údajov alebo informácií znáša objednávateľ.

3.4. Technické možnosti na opravu chýb pri zadávaní údajov:

Chyby pri zadávaní údajov je možné opraviť pred stlačením tlačidla „Zaznamenať objednávku“. Ak sa chcete vrátiť späť, použite tlačidlo „Späť“. Údaje a prihlasovacie heslo poskytnuté pri registrácii je možné kedykoľvek zmeniť po prihlásení v časti „Údaje o zákazníkovi“. Obsah „Košíka“ je možné kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo dokonca vymazať. V prípade zistenia chyby pri zadávaní údajov po odoslaní objednávky je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na e-mailovú adresu info@erotikamarket.hu.

3.5. V prípade neúplných kontaktných údajov Predávajúci objednávku nesplní.

3.6. Prehliadaním Internetového obchodu môžete jednotlivé produkty pridať do virtuálneho košíka kliknutím na funkciu „košík“ na vlastnej stránke vybraných produktov na nákup. Minimálna suma objednávky je 100 HUF netto. Po výbere produktov je možné spustiť samotný proces objednávania kliknutím na tlačidlo "Platby" a následne odoslať samotnú objednávku vyplnením objednávkového formulára. Pred prvým nákupom vo Webshope je potrebné sa zaregistrovať a v prípade ďalších objednávok sa musíte prihlásiť do už vytvoreného registračného účtu. Registrácia uľahčuje neskoršie nákupy a využitie rôznych zliav.

3.7. Po veľkoobchodnom prihlásení sú ceny uvedené na stránke vo všetkých prípadoch bez DPH. Hrubé ceny zahŕňajú 27% daň z obratu. Produkty s cenou 0 HUF (nula) nie sú v tom čase dostupné. Objednávka takýchto produktov nie je platná, uvedenie ceny 0 forintov sa nekvalifikuje ako bezplatná ponuka. Suma, ktorú má zaplatiť kupujúci, pozostáva z celkovej kúpnej ceny všetkých objednaných produktov skladom, DPH a v prípade doručenia kuriérskou službou aj poplatku za doručenie.

3.8. V prípade zahraničných partnerov Szekler bude fakturovaná čistá cena s prihliadnutím na to, že partner dodáva produkty mimo Maďarska podľa svojho vyhlásenia. Prijatie týchto VOP sa považuje za vyjadrenie Partnera s takýmto obsahom. Partner je v tomto prípade zodpovedný za skutočný vývoz tovaru z tuzemska, Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie. V prípade, že zahraničný partner nemieni vyviezť objednávku z tuzemska, je povinný túto skutočnosť zároveň s objednávkou oznámiť Prevádzkovateľovi, pričom na faktúre uvedie platnú DPH a vystaví faktúru na brutto sumu. Ak Prevádzkovateľovi zlyhaním Partnera vznikne škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške.

3.9. Ceny uvedené v E-shope (ponuka predávajúceho) platia do odvolania alebo zmeny. Obrázky produktov a informácie o akciách v Internetovom obchode slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočnosti. Z dôvodu rýchlych zmien zásob môžu byť niektoré produkty uvedené ako „skladom“, aj keď v skutočnosti na sklade nie sú. Internetový obchod za takéto chyby ani za vypísanie ceny produktov nezodpovedá, informuje o tom zákazníka po zistení chyby a má právo objednávku zrušiť.

3.10. Čiastku k úhrade je možné zobraziť v Internetovom obchode pri načítaní objednávky, alebo Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronické potvrdenie. Objednávku je možné stornovať alebo upraviť po elektronickom a telefonickom odoslaní objednávky, najneskôr do doručenia balíka, ktorý je predmetom objednávky, kuriérskej službe.

3.11. Obal

Internetový obchod vo všetkých prípadoch doručuje objednané produkty v DISKRÉTNE zabalenej zásielke, ktorá ani vzhľadom, ani označením odosielateľa neodkazuje na obsah zásielky. Údaje zákazníkov sú zo strany Webshopu dôverné, takže skutočnosť o objednávke ani údaje zákazníka nie sú poskytnuté žiadnej inej osobe alebo spoločnosti (okrem kuriérskych spoločností) okrem zákazníka. (podrobnosti nájdete v časti Správa údajov)

3.12. Dôležité vlastnosti produktu, rozmery

3.12.1. Veľkosti erotických odevov predávaných vo Webshope sa líšia od bežných v Maďarsku (zvyčajne väčších), preto je obzvlášť dôležité použiť tabuľku veľkostí, ktorá je k dispozícii na boku daného produktu. Internetový obchod vyzýva všetkých svojich zákazníkov, aby si vybrali presné veľkosti, pretože z hygienických dôvodov nie je možné zakúpené erotické oblečenie v prípade zvolenia zlej veľkosti vymeniť.

3.12.2. Sortiment predávaný na stránke: erotická bielizeň, intímna hygiena, sexuálne pomôcky, krémy, sexuálne spoločenské hry, kondómy, suveníry, drogéria atď. Každý produkt nájdený v internetovom obchode je odporúčaný len osobám starším ako 18 rokov! Všetky produkty (najmä krémy, lubrikanty, oleje, kapsuly) je nutné uchovávať mimo dosahu detí!

3.13. Vyhlásenie o prenose údajov: - V prípade zvolenia spôsobu platby cez Simple súhlasím s tým, že nasledovné osobné údaje uložené v jeho databáze používateľov budú prenesené spoločnosti OTP MOBIL Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) ako pre prevádzkovateľa údajov. Rozsah prenášaných údajov: užívateľské meno, priezvisko, meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa. Účelom prenosu údajov je poskytnúť používateľom asistenciu v oblasti služieb zákazníkom, potvrdenie transakcií a sledovanie podvodov na ochranu používateľov.

4. Doručenie, osobný odber

4.1. Objednané produkty doručí Predávajúci na adresu uvedenú Partnerom za asistencie kuriérskej služby a je možné si ich osobne vyzdvihnúť v sídle Predávajúceho v súlade s bodom 4.8. za podmienok stanovených v

4.2. V prípade doručenia kuriérskou službou alebo Pick Pack Points je dodacia lehota pre produkty uvedené na sklade alebo skladom vo Webshope maximálne 10 pracovných dní, pre produkty ktoré nie sú skladom, termín individuálne dohodnutý. Ak Predávajúci dodal produkty kuriérskej službe preukázateľne včas, nezodpovedá za omeškanie dodania. Internetový obchod sa snaží dodržať dodaciu lehotu, ale nezodpovedá za to, ak nie je možné dodržať nadštandardnú dodaciu lehotu. V prípade akéhokoľvek omeškania sa Internetový obchod bude snažiť, nie je však povinný o tom zákazníka informovať.

4.3. Partner je povinný pri doručení (alebo osobnom odbere) skontrolovať neporušenosť balíka, počet produktov a podpísať účtenku. V prípade poškodeného obalu je potrebné závadu zaznamenať na mieste. Pri prevzatí sa odporúča skontrolovať neporušenosť produktu a v prípade nedostatku množstva alebo poškodenia produktu zaznamenať závadu alebo závady na mieste. Zákazník môže prevziať výrobok len v nepoškodenom obale na vlastné riziko. V prípade absencie protokolu sú možnosti kvantitatívnej námietky a uplatnenia záruky na poškodený výrobok obmedzené. Reklamáciu množstva alebo poškodenia je možné bez obáv akceptovať, ak sa zhotoví videozáznam otvárania balíka, z ktorého je zrejmé, že balík bol na začiatku záznamu neotvorený (zaznamenajú sa všetky strany balíka) a nahrávka zaznamenáva celý balík nerozrezaný.obsah.

4.4. Ak sa doručenie balíka počas doručovania nepodarí, dodávateľ na to upozorní a následne sa pokúsi balík doručiť znova maximálne dvakrát. Doručenie prebieha medzi 9:00 a 17:00 každý pracovný deň. Partner je povinný uviesť doručovaciu adresu, ak je dostupná vo vyššie uvedenom časovom intervale. Doručený balík je diskrétny, takže adresa môže byť aj pracovná! Po neúspešnom doručení Prevádzkovateľ vyhlási objednávku za neplatnú a zruší ju.

4.5. Kúpna cena a náklady na dopravu produktu budú uhradené formou dobierky. V prípade platby na dobierku kuriér prijíma iba hotovosť. Ak si vyberiete vyzdvihnutie na „Pick Pack Point“, môžete platiť kreditnou kartou na viacerých miestach, avšak Internetový obchod nezodpovedá za jej dostupnosť.

4.6. Dodávku zabezpečujú tieto spoločnosti:

Kuriérska služba Express One (ExpressOne)
Informácie o dodaní: +36 1 877 7400

Poštovné: pri čistej objednávke nižšej ako 90 000 HUF 1 299 HUF pre celé územie Maďarska.

Doručenie je ZADARMO pre objednávky nad 90 000 HUF netto (doručenie zdarma)

Kuriérska služba GLS
Informácie o dodaní: + 36-29-88-67-00, + 36-20-890-0660 (s číslom balíka)

Poplatok za doručenie: v prípade objednávky nižšej ako 90 000 HUF 1 699 HUF na celé územie Maďarska.

Doručenie je ZADARMO pre objednávky nad 90 000 HUF netto (doručenie zdarma)

Kuriérska služba Sprinter
Informácie o dodaní: + 361-347-3000

Poštovné: pri objednávke nižšej ako 90 000 HUF 1 299 HUF pre celé územie Maďarska.

Doručenie je ZADARMO pre objednávky nad 90 000 HUF netto (doručenie zdarma)


Je tiež možné vyzdvihnúť produkty na miestach „Pick Pack Points“.
Poplatok za doručenie na vybrané miesto odberu: 999 HUF pre objednávky pod 90 000 HUF

ZADARMO pre objednávky nad 90 000 netto (doručenie zdarma)!

Tovar je možné vyzdvihnúť aj na "balíkomatoch FOXPOST"
Poplatok za doručenie na vybraný FOXPOST: 999 HUF pre objednávky pod 90 000 HUF

ZADARMO pre objednávky nad 90 000 netto (doručenie zdarma)!

 

4.7. Internetový obchod zabezpečuje doručenie do krajín Európskej únie uvedených nižšie iba v prípade platby vopred alebo kreditnou kartou. Hrubé poplatky za prepravu mimo Maďarska:

Rakúsko: 2500 Ft
Bulharsko: 2800 Ft
Česká republika: 2500 Ft
Poľsko: 2500 Ft
Nemecko: 2500 Ft
Taliansko: 2800 Ft
Rumunsko: 2500 Ft
Slovensko: 1500 Ft
Slovinsko: 2500 Ft

4.8. Podľa výberu zákazníka je možné produkty zakúpené v Internetovom obchode prevziať aj osobne. Miesto osobného odberu: Predávajúci: 1097, Budapešť, Ecseri út 14-16. zákaznícky servis a odberné miesto pri osobnom prevzatí je možné v pracovných dňoch, pondelok až piatok: 08:00 - 17:30. Neporušenosť obalu musí zákazník skontrolovať aj pri osobnom odbere. Platby v hotovosti a kreditnou kartou sú dostupné u nášho obchodníka. V prípade osobného odberu sa môže dodacia lehota na prevzatie produktov zmeniť. V tomto prípade platia ustanovenia VOP, v opačnom prípade však predávajúcemu nemôže Kupujúci vytknúť, predávajúci nebude v omeškaní s produktmi, ktorých sa osobné prevzatie týka.

4.9. Plnenie zo strany kupujúceho sa považuje za súladné so zmluvou, ak zaplatí kúpnu cenu. Plnenie zo strany Predávajúceho sa považuje za v súlade so zmluvou, ak sú dodané produkty odovzdané kuriérskej službe, Pick Pack Point alebo Kupujúcemu v prípade osobného prevzatia.

4.10. Predávajúci je povinný pri sprístupnení produktov odovzdať všetky doklady a dokumentáciu potrebné na použitie, najmä návod na obsluhu, ako aj doklady týkajúce sa uvedenia na trh a záruky.

4.11. Uvedomujúc si trestnú zodpovednosť zahraničného Kupujúceho s platným daňovým číslom EU, vyhlasuje, že všetky produkty objednané u Webshop Logisztika Kft budú uvedené na trh mimo územia Maďarska, v inom členskom štáte Európskej únie. Kupujúci je povinný v súvislosti s týmto Webshopom Logisztika Kft. splniť povinnosť priznať a zaplatiť príslušnú daň z obratu v krajine určenia.

5. Záruka

5.1. Predávajúci preberá na ním predávaný tovar inú záručnú dobu v závislosti od druhu tovaru v súlade s platnou legislatívou.

5.2. Záručná zodpovednosť predávajúceho sa riadi zákonom V. z roku 2013 Občianskeho zákonníka (ďalej len občiansky zákonník). Výrobky predávané v internetovom obchode, vzhľadom na to, že sa na ne vzťahuje „vyhláška 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby (IX. 22.) neplatí, povinné ručenie neplatí.

5.3. Záruka produktov je zahrnutá v balení produktov, ak sú takej povahy, že sa to dá interpretovať. Podmienkou pre uplatnenie záručných nárokov je existencia originálu faktúry. Na uplatnenie záručných nárokov platia aj pravidlá zákona V. z roku 2013 Občianskeho zákonníka. Na závady spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním a poškodením sa nevzťahuje záruka.

5.4. Pred ďalším predajom produktov zakúpených vo Webshope je Partner povinný skontrolovať bezchybný stav produktu, neporušenosť obalu a prípadne, či neuplynula záručná doba uvedená na obale produktu. V internetovom obchode sa predávajú iba nové produkty.

5.5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody ani inú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v súvislosti s produktmi predávanými tretím osobám (vrátane škôd vyplývajúcich z vád produktov). Výnimkou z ustanovení tohto bodu sú produkty, ktoré Kupujúci prevzal od Predávajúceho v preukázateľne nepoškodenom obale, bez ohľadu na to, či boli prevzaté osobne alebo za pomoci kuriérskej služby. V prípade, že Kupujúci prevzal produkty od Predávajúceho v nepoškodenom obale, musí byť o tejto skutočnosti spísaný protokol o prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody na produktoch dodatočne nahlásené kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený predávať poškodený, nekompletný, expirovaný tovar v maloobchode, za škody súvisiace s jeho porušením zodpovedá výlučne kupujúci.

5.6. Predávajúci poskytuje na produkty záruku v súlade s platnou legislatívou.

5.7. Predávajúci sa v zmysle týchto VOP zaväzuje na každý tovar poskytnúť záručnú dobu šesť mesiacov v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. v súlade s ustanoveniami o Predávajúci zodpovedá za záruku, ak predávaný výrobok v čase plnenia nezodpovedá vlastnostiam určeným zákonom alebo zmluvou.

5.8. Váš záručný nárok musí byť doložený Partnerom (doklad o pôvode vady). Ak Partner v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel alebo o nej vedieť mal, Predávajúci sa zbavuje záručnej zodpovednosti.

5.9. Uplatňovanie záruky a záručných nárokov

5.9.1. Partner môže podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť zvolenú záručnú reklamáciu alebo by to malo za následok neprimerané dodatočné náklady Predávajúceho v porovnaní s inou záručnou reklamáciou, berúc do úvahy hodnotu reklamácie. dodaný tovar v dobrom stave., a nepohodlie spôsobené reklamujúcim výkonom záručného práva. Môžeme poskytnúť náhradu, ak je produkt dostupný a je možné ho vymeniť.

5.9.2. Ak nemáte právo na opravu alebo výmenu, alebo ak Predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, alebo ak túto povinnosť nemôžete splniť za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, môžete podľa vlastného uváženia, požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Nie je priestor na stiahnutie kvôli menšej chybe. Oprava alebo výmena sa vykoná v primeranom čase a bez významných ťažkostí pre nositeľa práva, s prihliadnutím na povahu veci a zamýšľané použitie nositeľa práva. Partner je povinný oznámiť Predávajúcemu námietku čo najskôr po zistení vady. Partner je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú oneskorením v komunikácii.

5.9.3. Ak výrobok označený ako chybný nemá chybu a pri obhliadke nevyjde najavo iná vada, Predávajúci neručí za záruku, výrobok nevymení a nevráti kúpnu cenu. Partner je však v takom prípade oprávnený prevziať produkt osobne alebo požiadať o jeho opätovné doručenie na vlastné náklady.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1. Nakupovanie v Internetovom obchode predpokladá, že Partner si je vedomý a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä s ohľadom na technické prevedenie a možné chyby.

6.2. Internetový obchod nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za položky uvedené nižšie, a to z akéhokoľvek dôvodu:

6.2.1. Neprijatie alebo zmena akýchkoľvek údajov odoslaných a/alebo prijatých na internete.

6.2.2. Akákoľvek porucha v internetovej sieti, ktorá bráni plynulému chodu Internetového obchodu a nakupovaniu.

6.2.3. Akékoľvek zlyhanie ktoréhokoľvek prijímacieho zariadenia na komunikačných linkách.

6.2.4. Strata akéhokoľvek nevyžiadaného alebo vráteného listu, či už prijatého v papierovej alebo elektronickej forme, ale najmä akákoľvek strata údajov.

6.2.5. Akýkoľvek softvér nefunguje správne.

6.2.6. Dôsledky akejkoľvek chyby programu, mimoriadnej udalosti alebo technickej chyby.

6.3. Internetový obchod nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody z akýchkoľvek dôvodov vzniknutých v dôsledku prihlásenia sa do Internetového obchodu alebo prezerania Internetového obchodu.

6.4. Partner v plnom rozsahu a neobmedzene zodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia osobných údajov inej osoby alebo ich zverejnenia v internetovom obchode. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne všetku pomoc príslušným orgánom s cieľom zistiť totožnosť porušovateľa.

6.5. Partner môže využívať verejné komunikačné kanály (písanie recenzií produktov), ​​ktoré sú súčasťou Internetového obchodu, na vlastné riziko. Internetový obchod nie je automaticky moderovaný. ak sa o tom prevádzkovateľ dozvie iným spôsobom, má právo na dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti bez udania dôvodov. V prípade opakovaného alebo hrubo porušujúceho konania má prevádzkovateľ právo natrvalo vylúčiť užívateľa z používania stránky, vrátane odhlásenia.

6.6. Prevádzkovateľ vylučuje zodpovednosť za správnosť a pravdivosť informácií, popisu produktu, užívateľskej príručky a povolení, charakteristík a iných dokumentov zverejnených výrobcom produktu alebo poskytnutých výrobcom nad rámec zákonom požadovaných prípadov a bez výnimiek zákona, (a to aj v prípade, že preklad týchto dokumentov vyhotovuje alebo vyhotovuje Prevádzkovateľ), za predpokladu, že tieto informácie Prevádzkovateľ získa aj od výrobcu. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za to, že obsah týchto dokumentov je správny alebo skutočný aj po ich vystavení.

7. Autorské právo

7.1. Všetok obsah na stránke Internetového obchodu (text (článok, produktová brožúra, informácie, aktuálne VOP a pod.), ilustrácia, obrázok, iné informácie alebo údaje), ako aj všetok obsah na produktoch a v informáciách súvisiacich s produktmi (text , ilustrácia, obrázok) , iné informácie alebo údaje) patria prevádzkovateľovi Webshopu bez obmedzenia priestoru a času. Predovšetkým je zakázané používať obsah stiahnutý z Internetového obchodu na iné účely ako na jeho nákup v Internetovom obchode, na spracovanie, kopírovanie a pod. V prípade porušenia autorských a iných práv Internetového obchodu alebo porušenia tejto Zmluvy okamžite začne proti porušovateľovi súdne konanie. Používaním Webshopu Partner súhlasí s tým, že kopírovanie obsahu stránky alebo jej používanie na iný ako tu uvedený účel sa považuje za porušenie (porušenie týchto VOP), aj keď nemusí byť chránené autorským právom. V prípade všetkých takýchto porušení užívateľ súhlasí s tým, že Webshop je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi Webshopu pokutu vo výške 50 000 HUF bez preukázania škody.

7.2. Internetový obchod si vyhradzuje právo začať súdne konanie pred súdmi alebo úradmi proti akejkoľvek osobe, ktorá sa dopustí alebo sa pokúsi spáchať porušenie prostredníctvom internetového obchodu (vrátane nákupu). Internetový obchod nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie spáchané treťou stranou v neprospech používateľa alebo zákazníka.

7.3. V prípade akéhokoľvek porušenia používania stránky alebo súvisiaceho so záujmami Predávajúceho má prevádzkovateľ Webshopu právo s okamžitou platnosťou pozastaviť registráciu Partnera, vymazať jeho osobné a iné údaje a registráciu. Údaje môžu byť naďalej spracovávané na účely konania o porušení alebo porušení práva. Internetový obchod nie je povinný upozorniť užívateľa na vyššie uvedené kroky.

7.4. Internetový odkaz na Internetový obchod je možné umiestniť bezplatne. Internetový obchod je však oprávnený požadovať zrušenie tohto bezdôvodne.

7.5. Zobrazenie Internetového obchodu alebo akejkoľvek jeho časti na inej doméne, napríklad ako orámovaná aplikácia, ako súčasť vlastných stránok, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

7.6. Webová stránka, na ktorej je umiestnený odkaz na Internetový obchod, nesmie vzbudzovať dojem, že prevádzkovateľ Internetového obchodu odporúča, podporuje použitie alebo nákup služby alebo produktu predávaného alebo ponúkaného na tomto webovom sídle.

7.7. Odkazujúca stránka nesmie obsahovať nepravdivé informácie o právnom vzťahu medzi Webshopom a prepájajúcou webovou stránkou a Webshopom. Internetový obchod bude namietať proti použitiu akéhokoľvek odkazu naň, ktorý poškodzuje povesť a záujmy Internetového obchodu.

7.8. Niektoré služby Internetového obchodu umiestňujú do počítača používateľa jedinečný identifikátor, nazývaný súbor cookie. Cookies slúžia len na uľahčenie „overenia“ používateľov, prevádzkovateľ ich nepoužíva na iné účely. Zakázanie prijímania súborov cookie používateľom nebráni vo využívaní služieb Internetového obchodu.

7.9. Registráciou prevádzkovateľ Webshopu sprístupní užívateľovi Webshopu automaticky aktualizovanú databázu produktov vo formáte .xml výmenou za zaplatenie licenčného poplatku vo výške 42 000 HUF + DPH ako licenčného poplatku (partneri, ktorí túto sumu uhradiť pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny VOP). Databáza produktov ako zbierkové dielo a niektoré jej prvky sú chránené autorským právom, ktoré je udelené prevádzkovateľovi a užívateľovi len za nevýhradné, neprevoditeľné a neprevoditeľné užívateľské práva za účelom ďalšieho predaja produktov po dobu špecifikované v tejto zmluve.. Po ukončení tejto zmluvy alebo po 180 dňoch nečinnosti, teda bez nákupnej lehoty, je užívateľ Webshopu povinný databázu produktov bezodkladne vymazať a odstrániť a nesmie ju ďalej používať. Používateľ Internetového obchodu je povinný v prípade porušenia tohto ustanovenia zaplatiť pokutu vo výške 50 000 HUF.

8. Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o správe údajov v Internetovom obchode  je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.erotikamarket.hu/sk/shop_help.php?tab=terms

9. Vybavovanie reklamácií

9.1. Adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorú je možné nahlásiť reklamáciu a kontakt, sú totožné s adresou Zákazníckeho servisu Internetového obchodu uvedenou v bode 1.1.

9.2. Sťažnosť partnera môžete podať ústne alebo písomne ​​na zákazníckom servise. Za reklamáciu sa nepovažuje, ak partner požaduje informácie alebo riešenie v súvislosti s prevádzkou a činnosťou internetového obchodu.

9.3. Internetový obchod ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí a v prípade potreby napraví. V prípade, že partner nesúhlasí s vybavením reklamácie, internetový obchod o reklamácii a stanovisku k nej bezodkladne vyhotoví zápisnicu a jej kópiu poskytne partnerovi. Ak nie je možné reklamáciu prešetriť ihneď, internetový obchod o reklamácii bezodkladne vyhotoví zápisnicu a kópiu poskytne zákazníkovi, inak postupuje podľa bodu 9.4.

9.4. Internetový obchod odpovie na písomnú reklamáciu písomne ​​do tridsiatich dní, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Evidovaná sťažnosť musí obsahovať meno sťažovateľa, adresu a popis sťažnosti.

Platné od 01.09.2017.

Tento dokument je chránený autorským právom a nesmie sa kopírovať, upravovať ani inak používať bez povolenia!

Copyright / Autor: Advokátska kancelária Rédei és Pál, 2017