Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.erotikamarket.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált és nem regisztrált igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. 

 

A Webáruház az internet hálózatán a www.erotikamarket.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata a  https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=terms címen érhető el, illetve a fenti .pdf ikonon keresztül (jobb felül) tölthető le.

A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban nem vásárolhat.

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a fő oldalról vagy a következő linken https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=terms keresztül, ez tartalmazza a tárhelyszolgáltató adatait is. 

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A beérkezett megrendeléseket az Eladó rendszere automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Vásárló később visszanézheti a saját fiókjába belépve.

 

Tartalom: 

 1. Felek és a Webáruház működése

 2. Regisztráció

 3. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

 4. Kiszállítás, személyes átvétel

 5. Jótállás, szavatosság

 6. A felelősség korlátozása

 7. Szerzői jog

 8. Adatvédelem

 9. Panaszügyintézés

 

1. Felek és a Webáruház működése

1.1.  Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: Webshop Logisztika Kft.

Székhely: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.

Raktár (telephely): 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága, 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953952

Adószám: 23121076-2-43

EU-s (közösségi) adószám: HU23121076

Bankszámlaszám (HUF): Erste Bank 11600006-00000000-67138982

EUR: HU95116000060000000067139000
SWIFT:GIBAHUHB

Adatkezelési azonosító: 03327-0001

Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-80612/2014. és NAIH-80611/2014.

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Bolt Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig: 9:30-18:00 óra között 

Ügyfélszolgálat Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig: 8:00-16:00 óra között 
Telefon: +36-20-808-9009

E-mail kapcsolat: sales@erotikamarket.hu

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

Adatvédelmi kérdések: adatvedelem@webshoplog.hu

Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév:                      UNAS Online Kft.

Elérhetőség: telefon:    +36-99/200-200

e-mail:                       unas@unas.hu

székhely:                    9400 Sopron, Kőszegi út 14.


Cégnév:                     Zerris Informatikai Kft.

Elérhetőség: telefon:   +36 1 288 01 36

e-mail:                       support@zerris.hu

székhely:                    2094 Nagykovácsi, Fejér György utca 16/A.

 

1.2.  A Webáruház az internet hálózatán a www.erotikamarket.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a letölthető. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

1.3.  Az  elfogadással létrejövő szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) szerint a Felek megegyezése alapján írásbeli szerződésnek minősül.

1.4.  A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.5.  A Webáruház tartalma kizárólag 18 éven felüliek részére szól! Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek nem látogathatják az oldalt.

2. Regisztráció

2.1.  Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak. 

2.2.   Jelen ÁSZF alapján viszonteladói szerződés jön létre, ezért az ennek alapján létrejött megrendelések nem minősülnek fogyasztói szerződésnek. 

2.3.  Jelen szerződéssel Eladó engedélyezi Vevő részére, hogy a megvásárolt termékeket annak hatálya alatt kiskereskedelmi forgalom keretében értékesítse, a jelen pontban meghatározott feltételekkel.

2.4.  Vevő a termékek általa történő értékesítése során köteles az Eladó által rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat, tájékoztatókat változtatás nélkül közölni a vásárlóival.

2.5.  Vevő a termékek kereskedelme során a hozzá érkező panaszokat, reklamációkat tájékoztatásként köteles közölni az Eladóval. A termékek használatából származó károkért azonban Vevő felel a vásárlói felé, az 5. pontban meghatározottak kivételével.

2.6.  A Webáruházban viszonteladóként (kiskereskedőként) történő regisztrációt kizárólag jogi személy vagy egyéni vállalkozó kezdeményezheti. Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles nyilvános adatbázisokból ellenőrizni a Partnerek törvényes működését, így különösen, hogy adószámuk valós-e, továbbá nem állnak-e végrehajtás, felszámolás, végelszámolás vagy csődvédelem alatt.

2.7.  A regisztrációt kezdeményező fél (továbbiakban: Partner) az Üzemeltető által igényelt formában (papíron vagy elektronikusan) köteles megadni a pontos nevét (cégnevét, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványában szereplő teljes nevet) és jogi formáját, cégadatait (székhely, cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói szám, adószám, cégszerű képviselő neve, ha eltérő: kapcsolattartó személy neve), továbbá elektronikus, esetlegesen telefonos elérhetőségét, továbbá köteles becsatolni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

2.8.  A regisztrációt követően a Partner jogosult rendelések leadására.

2.9.  Felek elfogadják, hogy az adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra – a teljesítés helyétől függetlenül – Magyarország joga irányadó.

2.10. Jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 15 napos felmondási határidővel felmondhatja.

2.11.  Jelen szerződést Eladó azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vevő

2.11.1. bármely fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,

2.11.2. az ÁSZF által meghatározott lehetőséggel élve a halasztott fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a fizetési határidő lejártát követő 5. napon,

2.11.3. a tisztességes verseny követelményeivel össze nem egyeztethető magatartást vagy üzleti gyakorlatot folytat (pl. költség alatti értékesítés/felfaló árazás tilalma), illetve az általánosan elvárható üzleti etikai normáknak nem megfelelően jár el (nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás, adóelkerüléssel történő előnyszerzés), vagy az Eladó vagy termékei jóhírét sérti.

2.11.4. előzetes írásos engedély nélkül az Eladó kis- vagy nagykereskedelmi marketing anyagait másolja, illetve az Eladó kis- vagy nagykereskedelmi arculatával összetéveszthető megjelenéssel működik,

2.11.5. ellen végrehajtási eljárás indul, felszámolási eljárást legalább elsőfokon elrendelnek, illetve végelszámolását határozza el,2.11.7. a Vevő egyéb súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, ideértve különösen, de nem kizárólag az Eladó egyéb szerzői vagy védjegyoltalmi, illetve iparjogvédemi jogainak vagy forgalmazási jogainak megsértését, vagy az egyébként az Eladóra nézve méltatlan viselkedését.

2.12.  Jelen szerződést a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Eladó

2.12.1. legalább három alkalommal neki felróhatóan a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan termékeket szállít,

2.12.2. egyéb módon súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.

2.13.  A szerződés azonnali hatályú felmondását követően az Eladó köteles a Vevő Webáruházban történő regisztrációját haladéktalanul törölni, és a jogszabály által megőrzésre kötelezett adatok kivételével a Webáruházban megadott adatait törölni. A szerződés 2.11. pontja szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a Webáruházban az Eladó jogosult a Vevő vagy legalább 50%-os befolyást biztosító tulajdonosa részvételével vagy azonos ügyvezetővel működő más vállalkozás újabb regisztrációját megtagadni, illetőleg bármikor utólagosan érvényteleníteni és az itt felsorolt vállalkozások még Eladó által nem teljesített megrendeléseit törölni.

2.14. A szerződés Eladó általi azonnali hatályú felmondását követően a Vevő már folyamatban lévő, de még ki nem fizetett rendelései törlődnek. A szerződés Vevő általi azonnali hatályú felmondását követően a folyamatban lévő megrendeléseket Eladó Vevő választása szerint köteles törölni, vagy a vételár megfizetését követően teljesíteni.

2.15. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő kiskereskedelmi tevékenysége során köteles Eladó jó hírnevét szem előtt tartva eljárni, és a jogszabályoknak, etikai szabályoknak megfelelő tisztességes kereskedelmi gyakorlatot tanúsítani a fogyasztók felé. Vevő köteles a fogyasztói megrendeléseket, panaszokat jóhiszeműen és a tőle elvárható módon méltányosan fogadni és teljesíteni. Kérdés esetén a Vevő köteles kikérni Eladó véleményét.

2.16. FONTOS: A termékadatbázis tartalma és képei a Webshop Logisztika Kft. szellemi tulajdona. Felhasználását bármikor felmondhatja és korlátozhatja, azt a Vevő a szerződés megszűnése után semmilyen formában nem jogosult használni.

3. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

3.1.   A megrendelés leadásával a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Partner és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak. Eltérés esetén első sorban az egyedi rendelés és visszaigazolás feltételei – feltéve, hogy az eltérés kifejezetten megjelölésre kerül –, másodsorban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy azokat egymásra tekintettel kell értelmezni.

3.2.  Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Partner elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra  Magyarország joga irányadó. A megkötött szerződés, iktatásra nem kerül.  Kérés esetén a megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. Az Eladó a termékek kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről. Az írásbeli megerősítés a termékekhez küldött számlán is szerepelhet. 

3.3.  A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.erotikamarket.hu webcímen található webáruházban. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelések nem érvényesek, azokat az Üzemeltető nem teljesíti. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli. 

3.4.  Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’ Profil' menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az sales@erotikamarket.eu e-mail címen.  

3.5.  Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

3.6.  A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. Minimális rendelési összeg bruttó 5.000Ft. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Megrendelés” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét.  

3.7.  Nagykereskedelmi bejelentkezés után az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFA nélküli nettó árak. A bruttó árak tartalmazzák a 27%-os mértékű általános forgalmi adót. Azoknál a termékeknél ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 forintos ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A vevő által fizetendő összeg az összes megrendelt, raktáron lévő termék összesített vételárából, az ÁFÁ-ból, valamint futárszolgálat igénybevételével történő szállítás esetén a szállítási díjból áll. . A Webáruházban előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések (különösen: tizedesjegy hiba, 1,- Ft-os vételár, stb.), a közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy téves adatfeltüntetés esetén ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon a megrendelés várható teljesítése előtt közölt nyilatkozatával.

3.8. Külföldi székelyű partnerek esetén a nettó ár kerül kiszámlázásra, tekintettel arra, hogy a termékeket a Partner – nyilatkozata alapján – Magyarországon kívülre szállítja. Jelen ÁSZF elfogadása a Partner ilyen tartalmú nyilatkozatának tekintendő. Ebben az esetben a Partner felelőssége az áruk tényleges kivitele az országból, Üzemeltető nem vállal felelősséget a kiszállítás elmaradásáért. Ha a külföldi székhelyű Partner egy megrendelést nem szándékozik kivinni az országból, úgy a megrendeléssel egyidejűleg köteles erről a tényről az Üzemeltetőt tájékoztatni, aki ebben az esetben a hatályos ÁFA-t a számlán feltünteti, és bruttó összegről állítja ki a számlát. Amennyiben a Partner mulasztásából kifolyólag Üzemeltetőt kár éri Partner köteles azt maradéktalanul megtéríteni.

3.9.  A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért, illetve a termékek árának elírásáért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót és jogosult elállni a rendelés teljesítésétől.

3.10. A fizetendő összeg a megrendelés összesítésekor a Webáruházban megtekinthető, illetve arról Eladó elektronikus visszaigazolást küld Vevő részére. A megrendelések visszavonására vagy módosítására a megrendelés elküldését követően elektronikus úton és telefonon van lehetőség, legkésőbb a megrendelés tárgyát képező csomag futárszolgálat részére történő átadásáig. 

3.11. Csomagolás

A megrendelt termékeket a Webáruház minden esetben DISZKRÉTEN csomagolt küldeményben szállítja, amely csomag sem küllemében, sem a feladó megjelölésében nem utal a küldemény tartalmára. A vásárlók adatait a Webáruház bizalmasan kezeli, így a megrendelőn kívül sem a rendelés tényét sem a megrendelő adatait nem fedi fel másnak, nem adja át más személynek vagy cégnek (kivéve a futár cégeket). (bővebben lásd az Adatkezelés cím alatt) 

3.12. Fontos termékjellemzők, méretek

3.12.1. A Webáruházban forgalmazott erotikus ruhaneműk méretezése nagyságban eltér a Magyarországon megszokottól (rendszerint nagyobbak), ezért kiemelten fontos az adott termék oldaláról elérhető mérettáblázat használata. A Webáruház kiemelten kéri minden vásárlóját a méretek pontos kiválasztására, mert a megvásárolt erotikus ruhaneműket higiéniai okok miatt nem áll módjában visszacserélni nem megfelelő méret kiválasztása esetén.

3.12.2. Az oldalon forgalmazott termékkörök: erotikus fehérnemű, intim higiénia, szexuális segédeszközök, krémek, szexuális társasjátékok, óvszerek, ajándéktárgyak, drogériai termékek stb. Minden egyes termék, ami a Webáruházban megtalálható, kizárólag 18 éven felüliek részére ajánlott! Minden termék (különös tekintettel a krémekre, síkosítókra, olajokra, kapszulákra) gyermekek elől gondosan elzárva tartandó!

3.12.3. Az egyes termékek színeit a felhasználó számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Eladó felelősséget nem vállal.

3.13. Adattovábbítási nyilatkozat: - Simple-n keresztüli fizetési módozat választása esetén elfogadom, hogy a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP MOBIL Szolgáltató Kft.. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4. Kiszállítás, személyes átvétel

4.1.  A megrendelt termékeket az Eladó futárszolgálat közreműködésével a Partner által megadott címre kiszállítja, illetve azok az Eladó székhelyén személyesen átvehetőek a 4.8. pont szerinti feltételekkel.  

4.2.  A futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a Webáruházban készleten vagy raktáron megjelöléssel feltüntetett termékek esetén a szállítási határidő legfeljebb 10 munkanap, a készleten nem lévő termékek esetén egyedileg egyeztetett időpont. Amennyiben az Eladó a futárszolgálatnak kiszállításra bizonyíthatóan megfelelő időben átadta a termékeket, úgy a szállítási késedelemért nem felel. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

4.3.  A Partner köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termék darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát. 

4.4.  Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. A Partner köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A kiszállított csomag diszkrét, így a cím munkahelyi cím is lehet! A sikertelen kiszállítást követően az Üzemeltető a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4.5.  A szállítási és fizetési feltételek az alábbi linken érhetőek el: https://www.erotikamarket.hu/shop_contact.php?tab=shipping

4.6.  A teljesítés Vevő részéről akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a vételárat kiegyenlíti. A teljesítés Eladó részéről akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak, személyes átvétel esetén a Vevőnek átadja.

4.7. Az Eladó a termékek rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg - amennyiben az adott termékhez rendelkezésre áll - köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési útmutatót, valamint a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat átadni.

4.8. Érvényes közösségi adószámmal rendelkező külföldi Vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden, a Webshop Logisztika Kft-től rendelt termék Magyarország területén kívül, az Európai Unió más tagállamában kerül kereskedelmi forgalomba. Az irányadó általános forgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettségének a Vevő a célállamban köteles eleget tenni, ezzel kapcsolatban a Webshop Logisztika Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Jótállás, szavatosság

5.1.  Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

5.2.  Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak az irányadóak. A Webáruházban forgalmazott termékekre, tekintettel arra, hogy azokra „az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet” tárgyi hatálya nem terjed ki, kötelező jótállás nem vonatkozik.

5.3.  A termékek szavatossági idejét - amennyiben olyan jellegű termékről van szó, ahol ez értelmezhető – a termékek csomagolása tartalmazza. A szavatossági igények teljesítésének feltétele az eredeti számla megléte. A szavatossági igények érvényesítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai vonatkoznak. A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból és sérülésekből eredő hibákra a szavatosság nem vonatkozik.

5.4.  A Webáruházban vásárolt termékek viszonteladása előtt a Partner köteles ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát, a csomagolás sértetlenségét, illetve – amennyiben ilyen van – azt, hogy a termék csomagolásán található szavatossági idő letelt-e már. A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5.5.  Eladó a Vevő által harmadik személyek felé értékesített termékekkel kapcsolatban keletkezett károkért (ideértve a termékek hibájából fakadó károkat is) nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel. A jelen pontban meghatározottak alól kivételt jelentenek azok a termékek, amelyeket Vevő bizonyíthatóan sértetlen csomagolásban vett át az Eladótól, tekintet nélkül arra, hogy azokat személyesen vette át, vagy futárszolgálat közreműködésével. Amennyiben Vevő a termékeket nem sértetlen csomagolásban vette át Eladótól, úgy erről a tényről az átvételkor jegyzőkönyvet kell felvenni. A termékek Vevő által utólag jelzett sérüléseiért Eladó nem felel. A sérült, hiányos, lejárt szavatosságú terméket a Vevő nem jogosult kiskereskedelmi forgalomban értékesíteni, az ennek megszegésével kapcsolatos károkért való felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

5.6.  Az Eladó a termékekre a hatályos jogszabályok szerint kellékszavatosságot vállal.

5.7.  Az Eladó jelen ÁSZF alapján minden termék esetében hat hónap szavatossági időt vállal a Ptk. rendelkezéseivel összhangban. Eladó szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

5.8.  Szavatossági igényét a Partnernek kell igazolnia (a hiba eredetének bizonyítása). Ha a Partner a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól.

5.9.  A jótállási és szavatossági igények érvényesítése

5.9.1.  A Partner elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Cserét akkor tudunk biztosítani, ha a termék rendelkezésre áll, pótolható.

5.9.2. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Partner a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Partner felelős.

5.9.3. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem téríti vissza. A Partner jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

6. A felelősség korlátozása

6.1.  A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a Partner részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2.  A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 

6.2.1.  Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

6.2.2.  Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 

6.2.3.  Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.  

6.2.4.  Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. 

6.2.5.  Bármely szoftver nem megfelelő működése.

6.2.6.  Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3.  A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4.  Partner teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6.5.  A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) a Partner saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

6.6.  Az Üzemeltető – a jogszabályban kötelezően, eltérést nem engedően előírt esetköröket meghaladóan - kizárja a felelősséget a termék gyártója által közzétett, illetve a termékhez mellékelten a gyártó által biztosított tájékoztatások, termékleírás, használati útmutató és engedélyek, a megadott jellemzők és egyéb dokumentumok helytállóságáért, valósságáért, érvényességéért (abban az esetben sem, ha ezen dokumentumok fordítását az Üzemeltető készíti vagy készítteti el), figyelemmel arra, hogy ezen információt az Üzemeltető is a gyártótól szerzi. Az Üzemeltető továbbá nem felelős azért, hogy ezen dokumentumok tartalma azok kiállítását követően is helytálló, illetve valós.

7. Szerzői jog

7.1.  A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb.), ábra, kép, más információ illetve adat), valamint a termékeken található, valamint a termékekhez kapcsolódó tájékoztatókban szereplő valamennyi tartalom (szöveg, ábra, kép, más információ illetve adat), továbbá az adatbázis szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Partner elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is 150.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

7.2.  A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

7.3.  Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a Partner regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetőek. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

7.4.  A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni. 

7.5.  A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges. 

7.6.  Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

7.7.  A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

7.8.  A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználó számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

7.9.  A Webáruház üzemeltetője a regisztrációval 42.000,- Ft+ÁFA összegnek mint licencdíjnak a Webáruház használója általi megfizetése ellenében (a jelen ÁSZF-módosítás hatálybalépését megelőzően aktív partnereknek ezt az összeget nem kell megfizetnie) a Webáruház használója rendelkezésére bocsátja az automatikusan frissülő termékadatbázisát .xml formátumban. A termékadatbázis mint gyűjteményes mű és annak egyes elemei szerzői jogvédelem alatt állnak, amely jogosultja az üzemeltető, a használó pedig csak a jelen szerződésben meghatározott időtartamra fennálló, nem kizárólagos, másra nem átruházható és nem továbbadható felhasználói jogokat kap abból a célból, hogy a termékeket továbbértékesítse. A jelen szerződés megszűnésekor, illetve 180 nap inaktivitást, vagyis vásárlásmentes időszakot követően a Webáruház használója köteles a termékadatbázist haladéktalanul törölni, eltávolítani, azt a továbbiakban nem használhatja. A Webáruház használója a jelen rendelkezés megsértése esetén köteles 150.000,- Ft kötbért megfizetni a jelen rendelkezés megsértése esetén.

8. Adatvédelem

A Webáruházban történő adatkezeléséről szóló tájékoztató a https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=terms linken érhető el.

9. Panaszügyintézés

9.1.  A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház 1.1 pontban rögzített Ügyfélszolgálati címével.

9.2.  A Partner panaszát szóban vagy írásban jelentheti be az Ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a Partner a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

9.3.  A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Partnernek átadja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a vevőnek átadja, egyebekben pedig a 9.4 pont szerint jár el.

9.4.  Az írásbeli panaszt a Webáruház - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását.

Érvényesség: 2024. február 15.

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, másolása, átdolgozása, egyéb engedély nélküli felhasználása tilos!

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

A Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a  www.erotikamarket.hu.  és a  domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a Weboldalra látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy címen, illetve letölthetők a fenti .pdf ikonra kattintva (jobb felül).

 

Amennyiben az Érintettnek olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg (adatvedelem@webshoplog.hu) nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

 

 

 

1. Fogalmak

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”jelen dokumentumban: „törzsvásárló”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

i)  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelését a Webshop Logisztika Kft. végzi.

Webshop Logisztika Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953952

Adószám: 23121076-2-43

Bejegyző cégbíróság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

E-mail cím: sales@erotikamarket.hu

Adatvédelmi kérdések: adatvedelem@webshoplog.hu

Telefonszám: 06-20-808-9009

Adatkezelési azonosító: 03327-0001

3. Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

- A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 3.1. rész).

- A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének alapján kerültek meghatározásra, mely minden adatkezelési eset mellett feltüntetésre kerül.

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

3.1. Különleges adatok

 

Adatkezelő a Webáruház oldalán a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat is kezel (szexuális életre vonatkozó adat), tekintettel arra, hogy Adatkezelő felnőtt tartalmú Webáruházat üzemeltet, emiatt a megrendelhető termékek köre különleges adatnak számít, miután azt az Érintett megrendelte. Adatkezelő kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulásával kezeli ezen személyes adatok a jelen tájékoztatóban meghatározott célból.

3.2. Kezelt személyes adatok

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

Kapcsolati adatok:

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím:

Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám

A regisztráció, megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az érintett nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Adatkezelő a Weboldal megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

A Webáruházban elérhető és regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevételének biztosítása (vásárlás, hűségrendszerben való részvétel biztosítása, számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása)

Érintett önkéntes hozzájárulása

Számla kiállítása

Név, Cím, cég megrendelő esetén adószám

Kiállítástól számított 8 év

A megrendelésről kiállított számlán szereplő Érintett mint vevő azonosítása, és a rendelhető cím, amely a számlán kötelező megjelenítéséhez szükséges. Ha a megrendelő cég, így az adószám feltüntetése kötelező a számlán.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Ugyanis a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján.

Kapcsolatfelvétel felvétele az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton.

Név,

Email cím, elektronikus üzenet, illetve minden olyan adat, melyet az érintett önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.

Postai és elektronikus üzenetes, Email-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - számított 10 évig tárolja, ezt követően törli rendszeréből. Ha a Weboldal hamarabb megszűnik, mint 10 év, úgy a Weboldal megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

A hívásokat Adatkezelő nem rögzíti, adatfelvételre csak abban az esetben kerül sor, ha az Érintett önkéntesen megadja adatait.

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,

Érintett önkéntes hozzájárulása

Panasz, garanciális ügyintézés

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 3 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

Panasz kivizsgálás, teljesítés, garanciális ügyintézés.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

3.3.  Egyéb célú adatkezelés

Hírlevél, DM tevékenység

Név

E-mail cím

Elektronikus üzenet

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevélről, elektronikus üzenetről a hírlevélben, elektronikus üzenetben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben, elektronikus üzenetben, vagy postai úton.

Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, elektronikus üzeneteivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Ha az Érintett a Weboldalon több fajta tartalmú elektronikus üzenetre, hírlevélre iratkozott fel, úgy egyről való leiratkozás esetén az Érintett az összes elektronikus üzenetről, hírlevélről leiratkozik a szolgáltatással összefüggésben.

Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, promóciós népszerűsítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célúdirekt marketing megkeresések küldése az érintettek részére.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

Személyre szóló ajánlat küldése (Profilalkotás)

Név,

Email cím

Elektronikus üzenet

Vásárolt termékek köre

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az érintett nem tiltakozik a profilalkotás ellen írásban. Az Érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni az Adatkezelő részére címzett írásbeli nyilatkozattal. Tiltakozás esetén Adatkezelő a továbbiakban az Érintett adatait profilalkotás céljából nem használja fel és az Érintett a továbbiakban is jogosult a Weboldal használatára.

Adatkezelő a profilalkotás során egy adott személy (vagy egyének csoportja) vásárlási szokásainak elemzését elkészíti annak érdekében, hogy azokat célzott hirdetés megjelenítése, személyre szabott elektronikus üzenet, hírlevél kiküldésére

használja. Adatkezelő által, 6 termékcsoport alapján azonosított érdeklődési körüknek megfeleltethető ugyanolyan vagy hasonló termékajánlat küldése.

Adatkezelő üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célzott reklám megjelenítésére, kiküldésére - eltérő nyilatkozat vagy kifogás hiányában - csak akkor kerül sor, ha ehhez a Érintett kifejezetten

Árukereső

Email cím,

Elektronikus üzenet

Vásárolt termék

Árukereső megbízható bolt

Cookie: _aku

Mindaddig átadásra kerülnek ezen, adatok, ameddig az Érintett nem tiltakozik az adatok átadása ellen Adatkezelőnél.

vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Érintett önkéntes hozzájárulása

Árukeresőről bővebben: Adatkezelő a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu szolgáltatást veszi igénybe és Weboldalon történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kéri fel. Ennek érdekében az Érintett e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül és az árukereső.hu egy az Adatkezelő megbízásából kiküldött kérdőív segítségével végzi el a Weboldal értékelését. A vásárlói vélemények hiteles képet adnak a boltok minőségéről, tekintettel arra, hogy a „Megbízható bolt” cím csak a webáruházakból ténylegesen vásárolt felhasználók véleménye alapján érdemelhető ki.

 

Az Érintett a megrendelés elküldésével járul hozzá az adatok e célból történő átadásához.

 

Az így átadott személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. (www.arukereso.hu) saját céljaira nem használja fel, kizárólag az itt feltüntetett cél elérése érdekében jogosult annak feldolgozására, saját céljaira nem használhatja fel.

bővebben: https://www.arukereso.hu/static/trusted_terms_and_conditions.html

 

Átadott adatok köre: az Érintett email címe, megvásárolt termék megnevezése.

 

Adatkezelő a 3.1-3.2. pontban meghatározott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintett-el fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

 

3.4. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

 

3.4.1.Technikai adatok, Weboldal látogatás adatai

 

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Érintett számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.

 

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 

Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megtekintésétől számított 30 nap.

 

3.4.2.Cookie-k kezelése

 

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

 

- Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Adatkezelés ideje: Weboldalon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 

- Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző

cookie file-jában. Ennek időtartama 1-5 nap.

- Bevásárlókosárhoz használt cookie,

- Biztonsági cookiek

- Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek.

- Ügyfélelégedettség mérés cookie: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed

- Barion Pixel Teljes Verzió (A Barion Pixel egy, a Kereskedő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód (a Google Analytics és a Facebook Pixel működéséhez hasonló), ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítja, a Webshop Logisztika Kft-nél és a Fantasy Shop Kft-nél ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre. A Barion adatgyűjtésének célja a csalásmegelőzés, illetve marketing célú adatgyűjtés. Erről még többet az alábbi címen tudhat meg: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mi-az-a-barion-pixel/ )

 

Kezelt adatok köre: Személyes adatot nem gyűjt.

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

 

Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében Weboldal látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart. Az életkorra vonatkozó kérdés tekintetében 2 naptári nap.

 

Sütik törlése

Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

3.4.3.Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az Érintett számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A Weboldal megtekintésekor az Érintett számítógépe a shopmania.hu szervévről tölti le a shopmania.hu logóját tartalmazó gif képet, így a szerver a fent leírtak szerint adatokat képes gyűjteni az Érintett számítógépéről.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

3.4.4.Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Adatkezelő felé. A Google Analytics használata során az IP cím anonimizálással, illetve a UserID használata nélkül van megvalósítva, hogy személyes adatok ne kerüljenek mentésre a munkamenetek során.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 26 hónap

Google Analytics cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

3.4.5.Google Adwords Remarketing

A Weboldal a Google Adwords követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől.

Kezelt adatok köre: vásárlás értéke (ha az Érintett vásárolt), adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje.

Adatkezelés időtartama: következő vásárlás időpontjáig.

Goolge Analitics, Google Adwords

Cookie: _ga, _gat, _gid

3.4.6.Optimonk által elhelyezett cookiek

Az OptiMonk alkalmazás egy „testre szabható exit popup overlay” rendszer, melynek használatával Adatkezelő kedvezményeket ajánlhat fel vásárlói részére, ha megadják nevüket és email címüket. Abban az esetben, ha az Érintett el akarja hagyni a felületet, azt a szolgáltatás érzékeli és az Érintett számára felugrik egy popup ablak, ahol egy szerencsekerék található azonnali nyereményt biztosítva.

Elhelyezett cookiek: Optimonk exit popup

- optiMonkClient,

- optiMonkSession,

- Local storage: OptiMonkVisitorAttributes,

- Session storage: OptiMonkVisitorCart.

Kezelt adatok köre: adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje.
Adatkezelés ideje: 2 év.

 

3.4.6. BIP SMS 
Elektronikus üzenetküldő szolgáltatás: BIP SMS

Bip Communications Kft. (1134 Budapest, Bulcsú utca 23.) megfelel a GDPR előírásainak. 

A BIP SMS használatának adatvédelmi szabályai az alábbi linkeken olvashatók:

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/termsofservice

Szolgáltató:

Bip Communications Kft.
1134 Budapest, Bulcsú utca 23.
Elektronikus elérhetőség: info@bipkampany.hu

 

4. Adatfeldolgozás

Az adatkezelő a felvett személyes adatok feldolgozására a GDPR 28. cikke alapján az alábbi szervezeteket az alábbi célból bízza meg:

 

MediaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Telefon: 76 / 575-023
Fax: 76 / 575-024
Web: www.mediacenter.hu
Tevékenység: e-mail szolgáltatás

 

Bip Communications Kft. (SMS küldő rendszer)

Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23.
Email cím: info@bipkampany.hu
Web: https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy
Tevékenység: SMS küldő rendszer

 

Online Comparison Shopping Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám: 24868291-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-186759
E-mail: info@arukereso.hu
Web: www.arukereso.hu
Tevékenység: Megbízható bolt program üzemeltetője, Adatkezelő vásárlóinak kérdőív kiküldése, visszajelzések feldolgozása, Adatkezelő illetve a honlap minősítése a vásárlói visszajelzések alapján, kosár programon keresztüli vásárlás, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Email: info@gls-hungary.com
Web: www.gls-group.eu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomag visszaküldés.

 

FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Web: www.foxpost.hu
Email: info@foxpost.hu
Tevékenység: futárszolgálat, csomagfeladás, automatába, házhozszállítással; csomagátvétel; csomag visszaküldés.

 

Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Email: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomag visszaküldés.

 

REISSWOLF Budapest Adat – és Dokumentumkezelő Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.
Tel.: +36-1-219-5670
Web: wwww.reisswolf.hu
Email: info@reisswolf.hu
Tevékenység: bizalmas iratok és más adathordozók megsemmisítése, zártrendszerű biztonságtechnikai szolgáltatások nyújtása.

 

UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Email: unas@unas.hu
Tevékenység: webáruház rendszer szolgáltató, tárhely szolgáltató

 

Rocket Science Group (Mailchimp és Mandrillapp email küldő rendszer)

Székhely: 512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok
Email cím: legal@mailchimp.com
Tevékenység: hírlevél küldő marketing szoftver

 

TradeTracker Hungary Kft.

Székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 16. II/2
Telefonszám: +36 1 487 5312
E-mail: financial.hu@tradetracker.com
Tevékenység: marketing szoftver

 

Lead Media s.r.o. (Dognet)

Székhely: 811 05 Pozsony, Karpatská 6, Szlovákia
Telefonszám: +421 948 483 365
E-mail: info@edognet.hu
Tevékenység: marketing szoftver

 

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Email cím: ugyfelszolgalat@simple.hu
Tevékenység: online bankkártya elfogadási rendszer biztosítása. További részletekért és a kezelt adatok köréért lásd az alábbi linket: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

LANDAX Bt.

Székhely: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1.
Email: info@tharanisugyvitel.hu
Tevékenység: számlázás, futár adatok feldolgozása, NAV jelentés

 

Tharanis Ügyvitel Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. A. ép. 3. em. 1. ajtó
Email: info@tharanisugyvitel.hu
Tevékenység: számlázás, futár adatok feldolgozása, NAV jelentés

 

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Email: info@barion.hu
Tevékenység: online bankkártya elfogadási rendszer biztosítása

 

ONLINE GROUP Szolgáltató Kft.

Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 144.
Email: info@onlinepenztarca.hu
Tevékenység: hűségpont kártya biztosítása

 

OneSignal Ltd.

Székhely: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Email: info@onesingal.com
Tevékenység: push üzenetek küldése

 

Packeta Hungary Kft.

Székhely: 1044, Budapest Ezred utca 2. B2/11,
Email: info@packeta.hu
Tevékenység: futárszolgálat, megrendelés kiszállítása házhozszállítással; csomagátvétel; csomag visszaküldés.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

5. Adattovábbítás

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. Az érintettet megillető jogok

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő információkra terjed ki:

- kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám, igénybe vett szolgáltatástól függően,

- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

- adatforrás megjelölése.

 

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

- érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok, hűségrendszerrel összefüggő adatok stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. tanfolyam, vagy hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen az Adatkezelő székhelyén személyesen megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében a név, email cím, illetve azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja a Adatkezelő szolgáltatását.

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

 

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) illetve hírlevélben, bármely részére küldött értesítő levélben esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

7.7. Az elhunyt Érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

 

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

- az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

- saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

7.8. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, 6.1.-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

7.9. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

 

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név: Webshop Logisztika Kft.

 

Levelezési cím: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.

 

Email cím: adatvedelem@webshoplog.hu

 

Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a.) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

b.) Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. Adatszolgáltatás hatóság részére

Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Linkek

Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

12. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, adatfeldolgozóinál, a UNAS Online Kft. (H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.), valamint MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti szervertermében találhatók meg.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c. változatlansága igazolható (adatintegritás);

d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

13. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a www.erotikamarket.hu Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve - a Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthatja be:

 • Személyesen: a Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám alatt található ügyfélszolgálatán
 • Levélben: a Hatóság 1363 Budapest, Pf.: 9. postacímére írva
 • Elektronikus levélben: a Hatóság kozerdekubejelentesek@naih.hu e-mail címen


(További elérhetőségek: telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. december 1. napjától érvényes.

Utolsó módosítás: 2024.06.24.

Fel